Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Pcrm-logo.JPG
Președinte Vladimir Voronin Communist-Flag of Moldova.jpg
Înființat 27 aprilie1994
Sediu MD-2012, Chișinău, str. N. Iorga nr. 11
Ziar Comunist
Organizație de tineret Uniunea Tineretului Comunist din Moldova
Număr de membri  ~ 30000
Ideologie oficială comunism
Afiliere internațională Partidul Stângii Europene
Culori oficiale roșu și albastru
Website http://www.pcrm.md/

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (abreviat PCRM) este un partid din Parlamentul Moldovei. Președintele acestuia este Vladimir Voronin. Actualmente este în opoziție, având totuși aproape jumătate din parlament și fiind astfel unul dintre cele mai puternice partide comuniste europene ; a fost la putere între 2001 și 2009.

Înființare[modificare | modificare sursă]

În august 1991, după puciul eșuat de la Moscova, Republica Moldova și-a declarat independența iar Partidul Comunist al Moldovei a fost scos din legalitate.

În 22 octombrie 1993 a avut loc o conferință pentru reînființarea unui partid comunist în Republica Moldova, care să continue ideile partidului comunist al Uniunii sovietice. Printre autorii ideii și primii membri se numără Vladimir Voronin, Eugenia Ostapciuc, Victor Stepaniuc și profesorul universitar Ilie Ion Lupu, fost șef al al Biroului de partid al Facultății de fizică și matematică a Universității de stat din Moldova. Înregistrarea oficială a noului partid, care a primit numele de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, a avut loc în 27 aprilie 1994[1], la Ministerul de Justiție al Republicii Moldova emițându-se Adeverința de înregistrare nr. 31.

Statut[modificare | modificare sursă]

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) întrunește în rîndurile sale, pe bază de voluntariat, cetățenii țării care sînt adepți ai ideologiei sovietice, caracterizată bunăoară prin comunism și moldovenism. Conform propriilor sale principii, PCRM este:

 • succesorul de drept, moștenitor al ideilor și tradițiilor Partidului Comunist al Moldovei;
 • un partid politic de tip european, care, în noile condiții istorice, tinde să-și continue lupta pentru idealurile umaniste, pentru afirmarea demnității umane, pentru socialism;
 • un partid care luptă pentru suveranitatea, integritatea teritorială și consolidarea în continuare a statalității Republicii Moldova;
 • un partid care promovează o politică reală de construire, pe principiile economiei de piață cu diferite tipuri de proprietate, a unui stat democratic competitiv de orientare socială și de formare a unei societăți civile mature;
 • un partid care pledează pentru Integrarea Europeană, pentru reformarea țării și societății în conformitate cu standardele democratice juridice, economice și sociale;
 • un partid care exprimă interesele tuturor păturilor societății, care împărtășesc principiul echității sociale și le consolidează întru realizarea perspectivelor economice și sociale ale țării;
 • un partid care colaborează cu toate forțele sociale care susțin principiile echității sociale, puterii poporului și statalității moldovenești. PCRM pledează pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor frățești dintre popoarele țărilor CSI, fortifică solidaritatea internațională cu partidele de stînga din alte țări (sursa: PCRM).

Sigla[modificare | modificare sursă]

Din 2012, deoarece sigla partidului (cu secera și ciocanul) este interzisă prin lege în Republica Moldova[2], partidul folosește în mod curent steagul roșu (sus) și albastru (jos) cu capul galben de bour (la mijloc). Vladimir Voronin a calificat legea din 2012 drept o „aiureală ordinară” care „miroase a fascism” și „nu are perspective istorice”.

Conducerea PCRM[modificare | modificare sursă]

Baza PCRM o constituie organizația primară de partid. Organizațiile primare de partid sînt din cel puțin trei membri de partid. Hotărîrea adunării de a crea o organizație primară este confirmată de către instanța superioară de partid.

Organul suprem al organizației primare de partid este adunarea generală a comuniștilor, care se convoacă în măsura necesității, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Adunarea generală are puteri depline, dacă sînt prezenți mai mult de jumătate din membrii de partid din organizația respectivă. Hotărîrile se consideră adoptate, dacă au fost votate de mai mult de jumătate din numărul celor prezenți la adunare.

Pentru înfăptuirea activității curente sînt aleși pe termen de un an: secretarul organizației de partid, locțiitorul lui și trezorierul, iar dacă în organizație sînt mai mult de cincisprezece membri – biroul de partid, care își ține ședințele în funcție de necesități, dar nu mai rar de o dată pe lună. Activitatea biroului de partid este condusă de secretarul organizației de partid, ales de adunarea generală.

Organul suprem al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova este congresul, care se convoacă nu mai rar decât o dată la patru ani.

Presedinte[modificare | modificare sursă]

Preşedintele PCRM Vladimir Voronin

Conform art.38 din statutul PCRM, "președintele partidului este ales de către congres pe un termen de 4 ani și prezintă dări de seamă Congresului. El coordonează activitatea Comitetului Central și a Comitetului Executiv Politic al CC în vederea executării hotărîrilor congresului și directivelor de program ale partidului, face parte, după funcție, din componența CC și a Comitetului Executiv Politic, conduce ședințele acestora; reprezintă partidul în relațiile cu organele reprezentative, executive și juridice ale țării, cu partidele frățești din străinătate."

Comitetul Central al PCRM[modificare | modificare sursă]

Comitetul Central convoacă congrese și conferințe, organizează executarea hotărîrilor lor, în vederea dezvoltării lor, dezbate problemele ce țin de perfecționarea formelor și metodelor activității politico-organizatorice a partidului, consolidării unității lui, dinamica dezvoltării social-cconomice a țării și protecției sociale a populației; împreună cu comitetele de partid înaintează candidați în funcția de deputați ai Parlamentului, coordonează activitatea fracțiunii comuniștilor- deputați în organele elective, alege Comitetul Executiv Politic, secretarul executiv și secretarii CC, fondează sau lichidează organele de presă ale CC, ale comitetelor municipale și raionale de partid, confirmă și eliberează conducătorii organelor de presă de partid, stabilește numărul și funcțiile salariaților aparatului de partid, elaborează modelele carnetului de partid și ale altor documente de partid, în calitate de persoană juridică reprezintă partidul, aprobă bugetul partidului.

Comisia Centrală de Revizie și Control[modificare | modificare sursă]

Comisia Centrală de Revizie controlează starea documentației și a proceselor-verbale, corectitudinea și oportunitatea achitării cotizațiilor de membru de către comuniști, utilizarea corectă a acestora, activitatea financiară și de producție a întreprinderilor și organizațiilor cu caracter de autogestiune ale partidului, efectuează conducerea metodică și coordonarea activității comisiilor de revizie ale comitetelor de partid municipale și raionale.

Comitetul Executiv Politic al Comitetului Central al PCRM[modificare | modificare sursă]

Comitetul Executiv Politic organizează activitatea curentă a partidului, convoacă și organizează plenarele CC, controlează îndeplinirea hotărîrilor congreselor și ale CC, audiază dările de seamă ale comitetelor de partid și ale organizațiilor primare de partid cu privire la diferite aspecte ale lucrului ideologic și organi/atoric de partid; realizează legătura continuă cu organizațiile de partid, selectarea, amplasarea și eliberarea salariaților aparatelor de partid, întocmește bugetul de partid și controlează executarea lui. In cazuri excepționale, Comitetul Executiv Politic poate adopta hotăriri în chestiuni ce sînt de competența CC, urmînd ca acestea să fie confirmate de plenara ordinara a CC.

Programul PCRM[modificare | modificare sursă]

2009-2013. Construirea statului social reprezintă:

 • Majorarea salariului mediu pe economie până la un nivel ce ar depăși de trei ori minimumul de existență, dar care nu ar fi mai mic de 500 de euro. Veniturile fiecărei familii din Moldova trebuie să-i asigure acesteia o calitate destoinică de viată, precum și posibilitatea de a face economii.
 • Majorarea pensiei medii până la un nivel ce ar depăși nivelul minim de existență.
 • Formarea unor resurse profesionale și a unui potențial uman competitiv, în corespundere cu cerințele timpului și ale sarcinilor crescânde privind dezvoltarea societății și țării. Afirmarea învățămîntului în calitate de prioritate principală în următorii patru ani. Pînă în 2013 învățămîntul de stat trebuie să fie gratuit în totalitate.
 • Consolidarea sistemului național de ocrotire a sănătății prin implementarea standardelor internaționale. Îmbunătățirea calității asistenței medicale preventive și specializate. Dezvoltarea calitativă a sistemului de servicii medicale necesare cetățenilor și garantarea protecției maternității, a copiilor și a persoanelor în etate. Înlăturarea consecventă a tuturor obstacolelor pentru integrarea în societate a persoanelor cu disabilități.

2009-2013. Renovarea economică reprezintă:

 • Majorarea de două ori a bugetului de stat. Creșterea bugetului până la nivelul ce ar permite statului să devină un investitor, administrator, concurent și partener eficient.
 • Majorarea de șase ori a volumului de investiții în economia Moldovei, inclusiv prin intensificarea atragerii de capital în sectoarele economiei orientate spre export.
 • Realizarea stimulentelor pentru modernizarea economică și culturală a centrelor raionale, în special prin continuarea politicii de creare a unor parcuri industriale și tehnologice. Atragerea capitalului autohton și a celui străin pentru dezvoltarea regională. Valorificarea proiectelor comune ale euroregiunilor, menite să accelereze dezvoltarea industrială.
 • Crearea și dezvoltarea unor noi sectoare ale economiei, ce ar permite valorificarea potențialului economic și în consecință, dezvoltarea țării. Unificarea eforturilor în vederea sporirii competitivității producătorilor autohtoni atât pe piața internă, cât și pe cea externă.
 • Modernizarea infrastructurii. În următorii patru ani, în Moldova urmează să fie reconstruită rețeaua de drumuri, să fie electrificate căile ferate, continuată gazificarea integrală a țării, să fie continuată realizarea programului național de asigurare a populației cu apă potabilă de calitate.
 • Garantarea securității alimentare a Moldovei. Continuarea politicii de consolidare a terenurilor agricole și de reutilare tehnologică a sectorului agrar. Valorificarea programului de cultivare a producției ecologice. Formarea unor structuri cooperatiste de achiziționare, prelucrare și comercializare a producției agricole. Majorarea suprafețelor irigabile pînă la 180.000 hectare. Îmbunătățirea calității producției agricole până la nivelul standardelor europene.
 • Ameliorarea mediului înconjurător prin majorarea suprafețelor împădurite cu 50.000 hectare, crearea parcurilor naționale, diminuarea degajărilor poluante în atmosferă, utilizarea deșeurilor menajere.

2009-2013. Deschiderea integrațională reprezintă:

 • Un nivel nou de relații între Republica Moldova și Uniunea Europeană, nivel ce ar permite cetățenilor Moldovei accesul deschis în spațiul european și ar asigura accesul liber al mărfurilor moldovenești pe piața europeană comună.
 • Atragerea activă în Moldova a proiectelor europene ce vizează dezvoltarea infrastructurii, învățămîntului și protecției sociale. Modernizarea în continuare a sistemului de drept, protecția garantată al drepturilor omului, sporirea competenței și consolidarea independenței puterii judecătorești, îmbunătățirea calității administrației de stat, dezvoltarea consecventă a instituțiilor și standardelor democratice.
 • Valorificarea potențialului integraționist al Comunității Statelor Independente. Implementarea proiectelor de infrastructură în cadrul CSI, menținerea parteneriatului în domeniul dezvoltării umanitare și culturale. Intensificarea parteneriatului strategic cu Federația Rusă, consolidarea relațiilor politice și economice reciproc avantajoase cu toate statele.

2009-2013. Securitatea statului și unitatea cetățenilor reprezintă:

 • Asigurarea unei păci durabile în regiune. Soluționarea problemei transnistrene pe principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova și acordarea Transnistriei unui statut juridic garantat. Acordarea susținerii sociale populației din Transnistria, integrarea ei în spațiul valorilor democratice comune ale Republicii Moldova.
 • Demilitarizarea întregului teritoriu al Republicii Moldova și consolidarea multilaterală a statutului ei de neutralitate
 • Continuarea politicii principiale de lichidare a corupției și a criminalității, asigurarea multilaterală a securității cetățenilor Moldovei.
 • Asigurarea și menținerea diversității etno-culturale a țării. Consolidarea poporului polietnic al Republicii Moldova pe principiile dezvoltării democratice, ireversibilității cursului spre integrare europeană și formării unei perspective naționale comune.

Rezultate electorale[modificare | modificare sursă]

Rezultatele electorale ale PCRM (1998 - 2010)

Alegeri parlamentare[modificare | modificare sursă]

Anul alegerilor voturi  % din voturi mandate obținute +/-
1998 487.002 30,0
40 / 101
2001 794.808 50,1
71 / 101
31
2005 716.336 46,0
56 / 101
15
aprilie 2009 760.551 49,5
60 / 101
4
iulie 2009 706.732 44,7
48 / 101
12
2010 677.069 39,3
42 / 101
6
2014 279.366 17,48
21 / 101
21

Alegeri locale[modificare | modificare sursă]

Consilii raionale și municipale[modificare | modificare sursă]

Anul alegerilor voturi  % din voturi mandate obținute
1995 184,627 15.7
206 / 1263
1999* 405,063 33.3
118 / 312
2003 595,289 48.1
615 / 1126
2007 394,034 34.2
465 / 1103
2011 508,384 36.9
434 / 1120

Consilii orășenești și sătești[modificare | modificare sursă]

Anul alegerilor voturi  % din voturi mandate obținute
1995 119,380 10.7
848 / 10597
1999* 355,562 32.2
2235 / 6105
2003 331,882 32.8
5416 / 10841
2007 331,882 32.8
4220 / 10621
2011 327,747 29.5
3441 / 10630

Primari[modificare | modificare sursă]

Anul alegerilor primari  % din total mandate obținute
1995 43 7.6
43 / 803
1999* 124 22.8
124 / 628
2003 203 22.6
368 / 898
2007 334 37.3
334 / 895
2011 203 22.6
203 / 898

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Situl oficial al PCRM, secțiunea "despre partid"
 2. ^ Luciana Pop - DECIZIE ISTORICĂ: Simbolurile comuniste au fost interzise în R. Moldova la EVZ.ro, 12 iulie 2012

Legături externe[modificare | modificare sursă]


Partidele Comuniste Europene
Austria AustriaBelarus BelarusFlandra Belgia (Flandra)Valonia Belgia (Valonia)Bosnia și Herțegovina Bosnia-HerțegovinaRegatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Regatul UnitCipru CipruCehia Republica CehăDanemarca DanemarcaFinlanda FinlandaFranța FranțaGermania GermaniaGrecia GreciaUngaria UngariaRepublica Irlanda IrlandaItalia Italia (PdCI)Italia Italia (PRC)Letonia LetoniaRepublica Macedonia MacedoniaRepublica Moldova MoldovaOlanda OlandaNorvegia NorvegiaPortugalia PortugaliaRusia RusiaSan Marino San MarinoSerbia SerbiaSlovacia SlovaciaSpania SpaniaCatalonia Spania (Catalonia)Țara Bascilor Spania (Țara Bascilor)Suedia SuediaTurcia TurciaUcraina Ucraina
Portal.svgPortalul Politică