Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă (Brașov)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă" este o instituție de învățământ superior militar din Municipiul Brașov. Are atribuții în domeniul învățământului superior și cercetării științifice, misiunea sa fundamentală fiind formarea ofițerilor licențiați pentru armele de bază ale Forțelor Aeriene și alți beneficiari.

Identitatea academiei este definită prin: a) Denumire: Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” b) Deviză: „NOSTRUM NOMEN RERUM EST MENSURA NOSTRA” c)Sediu: Brașov, str. Mihai Viteazul nr.160, cod 500183, telefon 0268-423.421; fax 0268-422.004; d) Pagină Web: www.afahc.ro e) E-mail: secretariat@afahc.ro În afară de misiunea sa fundamentală, academia mai îndeplinește și alte misiuni, astfel: a) aprofundarea cunoștințelor prin cursuri postuniversitare; b) efectuarea activităților de cercetare științifică universitară, consultanță, expertiză, elaborare și evaluare de standarde specifice militare; c) colaborarea cu universități din țară și străinătate, în scopul creșterii eficienței activității și prestigiului academiei; d)adaptarea învățământului universitar militar la specificul de țară membră NATO, prin însușirea terminologiei, standardelor și procedurilor NATO; e) pregătirea prin doctorat, după îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege, pentru a deveni instituție organizatoare de doctorat (I.O.D). f) perfecționarea competenței lingvistice a personalului din Forțele Aeriene, prin cursuri desfășurate în cadrul Centrului Principal de Invățare a Limbilor Străine, potrivit standardelor stabilite în acest scop. Ca instituție de învățământ superior militar, academia are următoarele obiective: (1) În domeniul activității didactice: a) dobândirea cunoștințelor științifice, tehnice și umaniste, integrate într-un sistem operațional, care să asigure competența absolvenților în domeniul militar specific și în cel al managementului educațional; b) formarea de deprinderi și capacități care să permită specializarea în școlile de aplicație și autoinstruirea pe parcursul întregii cariere militare; c) perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a tehnologiilor didactice, în vederea alinierii lor la standardele mondiale; d) dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a învățământului, a laboratoarelor, a sălilor de specialitate, a bibliotecilor și a mijloacelor de învățământ pentru mărirea eficacității acesteia în sprijinirea procesului de învățământ; e) informatizarea procesului de învățământ; f) selecționarea, aprecierea și promovarea cadrelor didactice pe criterii de competență profesională; g) stimularea, dezvoltarea și valorificarea aptitudinilor intelectuale și profesionale ale studenților și promovarea valorilor autentice; h) utilizarea creativă a realităților și tendințelor din învățământul superior militar și civil mondial precum și extinderea participării membrilor comunității academice (cadre didactice și studenți) la activități de perfecționare a pregătirii didactice și științifice în străinătate. (2) În domeniul activității științifice: a) îmbogățirea patrimoniului de cunoștințe științifice de bază, prin participarea cadrelor didactice și studenților militari la activități de cercetare științifică; b) participarea la programele naționale și internaționale de cercetare științifică civile și militare, asigurarea cunoașterii, difuzării și valorificării rezultatelor științifice ale acestora; c) stimularea și dezvoltarea creativității și popularizarea performanțelor științifice originale ale membrilor comunității academice; d) organizarea și desfășurarea de conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice proprii; e) participarea la sesiuni științifice organizate de alte instituții de învățământ. (3) În domeniul cooperării interacademice (interuniversitare): a) participarea de drept și/sau ca invitați la cooperarea interacademică (interuniversitară) prin schimburi de experiență în domeniul conducerii și desfășurării învățământului, activităților metodice și științifice comune etc.; b) cunoașterea activităților și performanțelor altor academii militare și universități, prin participarea la sesiuni științifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde, conferințe etc., preluarea și valorificarea experienței pozitive, în scopul dezvoltării și ameliorării permanente a propriei activități. 7 din 41 (4) În domeniul deontologiei academice: a) desfășurarea întregii activități în spiritul înaltelor valori morale ale sistemului militar de învățământ universitar, ale demnității și onoarei profesionale; b) asumarea datoriei individuale pentru îndeplinirea cu înalt profesionalism a tuturor funcțiilor în cadrul comunității universitare; c) promovarea unei transparențe adecvate în circulația informațiilor, în condițiile protecției informațiilor clasificate; d) adoptarea tuturor hotărârilor și deciziilor numai de către persoanele și organele abilitate prin legi și norme specifice; e) dezvoltarea autoexigenței și apărarea demnității personale; f) prevenirea și eliminarea tuturor formelor de subiectivism în toate sferele de activitate; g) formarea studenților militari în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dreptului internațional umanitar, demnității și toleranței. (5) În domeniul protecției sociale: a) satisfacerea nevoilor sociale ale membrilor comunității academice, conform prevederilor legale, regulamentelor militare și a resurselor la dispoziție; b) asigurarea tuturor drepturilor, a condițiilor de învățământ, odihnă, hrănire și echipare a studenților, potrivit normelor legale; c) asigurarea calității asistenței medicale; d) rezolvarea corectă și în dinamică a problemelor sociale ale membrilor comunității academice. (6) În domeniul dezvoltării și modernizării bazei materiale: a) utilarea spațiilor destinate învățământului cu echipamente performante; b) editarea de cursuri și manuale pentru toate disciplinele predate în academie; c) actualizarea și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii academiei; d) îmbunătățirea condițiilor de confort în spațiile proprii.

Organizarea învățământului și cercetării științifice universitare din Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” răspunde atât cerințelor sistemului național de învățământ superior cât și particularităților învățământului superior militar. In Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” învățământul este la nivel universitar. Studiile universitare de licență se desfășoară în domeniul „Stiințe militare, informații și ordine publică”. Sunt acreditate pentru funcționare două programe de studii, din cadrul Facultății de Management Aeronautic: „Management în aviație” – cursuri de zi, 3 ani, 180 ECTS și „Managementul traficului aerian” – cursuri de zi, 3 ani, 180 ECTS și acreditate două programe in cadrul Facultății de Sisteme de Securitate Aeriană: "Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene" și "Managementul sistemelor de supraveghere aeriană". În academie funcționează două programe de studiu de master acreditate și un program de studii postuniversitar.

În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.[1][2]

Note[modificare | modificare sursă]