Wikipedia:Statutul propus al Asociației Wikimedia România

 Această pagină este semiprotejată pe termen nelimitat pentru a preveni vandalismul.
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

STATUTUL ASOCIAȚIEI WIKIMEDIA ROMÂNIA

§ 1 Denumirea, Adresa și Durata de funcționare a Asociației

(1) Wikimedia România este persoană juridică română constituită prin asocierea și consimțirea liberă a membrilor săi în conformitate cu prevederile ordonanței Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 aprobată prin Legea nr. 246 din 2005.

(2) Este o asociație non-profit de drept privat, independentă de instituțiile publice, de stat sau private, române sau străine, și are caracter apolitic.

(3) Denumirea Asociației este Wikimedia România. Aceasta va fi numită în continuare "Asociația".

(4) Sediul Asociației este în str. ___________ nr. _________, mun. _________, jud. _______________.

(5) Asociația va funcționa pe durată nelimitată, dizolvarea și lichidarea ei făcându-se în condițiile legii române și ale prezentului statut.

§ 2 Scopul, obiectivele și activitățile Asociației

(6) Scopul principal al Asociației este de a sprijini crearea, colectarea și distribuirea de conținut liber într-un mod non-profit, pentru a oferi oportunități de acces egale la cunoștințe și educație. Prin conținut liber se înțelege orice lucrare care a fost plasată de creatorii săi sub o licență care permite tuturor să o distribuie gratis mai departe și să o modifice.

(7) Pentru colectarea și distribuirea conținutului liber, de cele mai multe ori vor fi folosite sistemele Wiki, dar nu întotdeauna. Sistemele Wiki sunt sisteme software accesibile prin Internet, care permit utilizatorilor lor atât să le acceseze cât și să le modifice, creându-se astfel un conținut comunitar. Cel mai proeminent exemplu al acestui principiu este enciclopedia liberă "Wikipedia" inițiată de Larry Sanger și Jimmy D. Wales, care este coordonată de Wikimedia Foundation, Inc.

(8) Asociația va acționa ca persoană juridică română independentă.

(8.1) Asociația va colabora cu Wikimedia Foundation, Inc., fundație de caritate, non-profit, scutită de taxe, înregistrată în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu legile statului Florida. Independența Asociației nu este afectată de acest lucru.

(9) Obiectivele Asociației sunt:

  • operarea și finanțarea operării sistemelor Internet pentru crearea, colectarea și respectiv distribuirea de Conținut Liber. Punctul tare îl reprezintă diversele proiecte internaționale Wikimedia.
  • distribuția și sprijinirea distribuției de conținut liber cu alte scopuri, de exemplu în formă digitală și tipărită, cu focalizare asupra conținutului proiectelor internaționale Wikimedia.
  • achiziția, publicarea și distribuirea de informație precum și oferirea de relații publice cu privire la Conținutul Liber, sisteme Wiki și diverse proiecte Wikimedia, prin texte informative sau în cadrul unor evenimente.
  • rezolvarea unor dispute științifice, sociale, culturale sau legale referitoare la Conținutul Liber și sistemele Wiki, de exemplu cu ajutorul experților, prin sondaje sau decernarea de burse școlare.

(10) Asociația poate colecta fonduri sau transfera fondurile existente altor corporații scutite de impozit, conform legilor în vigoare, dacă acestea sunt folosite exclusiv în scopurile menționate mai sus, și poate să dețină acțiuni sau să fie membră a unor astfel de corporații.

(11) Asociația urmărește numai scopuri non-profit cum se stipulează în pasajul despre "scopuri cu impozit privilegiat" al codului fiscal. Este altruistă, iar obiectivele sale sunt non-profit.

(12) Fondurile Asociației pot fi folosite doar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în acest statut. Membrii săi nu primesc remunerații din fondurile Asociației. Nici un membru al Asociației nu poate să beneficieze de pe urma donațiilor care nu sunt necesare pentru promovarea obiectivelor sale sau prin plăți mari disproporționate.

§ 3 Patrimoniul, veniturile și cheltuielile Asociației

(13) La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 390 de lei, alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, desemnați prin actul de constituire.

(14) Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace bănești și titluri de valoare.

(15) Veniturile Asociației provin din:

a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

(16) Suma cotizației și termenele de plată, se stabilesc și pot fi modificate prin decizia Consiliului Director. Modificarea va fi adusă la cunoștința membrilor cu minimum 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

(17) Patrimoniul Asociației se completează cu veniturile realizate din proprietățile Asociației, taxe non-profit percepute în condițiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale și/sau de colaborare, precum și alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociației (simpozioane, conferințe, seminarii, programe de instruire, ateliere de lucru, etc.)

(18) Asociația poate produce și vinde produse și servicii în mod accesoriu, pentru realizarea și susținerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor și plătirea tuturor taxelor și a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociației pentru plata cheltuielilor administrative și pentru finanțarea realizării scopului Asociației. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administrație, și nici unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociației, cu excepția plății salariilor și onorariilor stabilite.

(19) Donațiile, sponsorizările și legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenție, acțiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanță, imobile și terenuri. Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul și activitatea Asociației, fie că este vorba de continuarea activităților curente sau inițierea altor activități care contribuie la atingerea scopului Asociației. Pentru donațiile condiționate sau pentru cele cu destinație specificată prin actul de donație, donatorul va putea lua cunoștință de modul în care a fost utilizată donația sa, Asociația punându-i la dispoziție rapoartele necesare.

(20) Consiliul Director poate solicita contribuții voluntare pentru scopuri precise. Pentru utilizarea bunurilor societății pot fi colectate taxe, cu aprobarea Consiliului Director.

(21) Natura cheltuielilor Asociației este:

a) planificarea și realizarea de proiecte utile realizării scopului Asociației;
b) organizarea de întâlniri, simpozioane, conferințe, etc. utile realizării scopului Asociației;
c) procurare de cărți si publicații de specialitate, din țară și din străinătate;
d) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele și tipăriturile;
e) cheltuieli cu poșta și comunicațiile;
f) chirii și cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică, etc.);
g) promovare și publicitate;
h) orice alte cheltuieli utile realizării scopului Asociației și necuprinse în prezentul statut, dacă sunt aprobate de Consiliul Director.

(21.1) Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condițiilor privind necesitatea, oportunitatea și economicitatea lor și cu aprobarea Consiliul Director

§ 4 Organizarea, administrarea și controlul Asociației

Secțiunea I Membri

(22) Activitatea Asociației poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul și acționează pentru realizarea obiectivelor Asociației. Poate deveni membru al Asociației orice persoană de bună credință interesată de promovarea libertății și gratuității cunoștințelor mondiale, indiferent de naționalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală, identitate sau expresie de gen, statut HIV/SIDA, dizabilitate, vârstă sau convingeri politice, cu condiția să se conformeze statutului Asociației și legilor în vigoare.

(23) Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației
b) să propună măsuri de îmbunătățire a organizării și activității Asociației și a organelor sale de conducere;
c) să participe cu drept de vot la adunările generale ale Asociației
d) să participe la manifestările organizate de Asociație.

(24) Membrii Asociației au următoarele obligații:

a) de a respecta statutul Asociației și hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia
b) de a plăti cotizația la termen

(25) Contribuțiile membrilor la activitatea și scopul Asociației constau în sprijin financiar, material sau moral și în participarea nemijlocită la realizarea programelor Asociației.

(26) Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină acțiunile Asociației pot dobândi calitatea de membru.

(27) Calitatea de membru se dobândește la cerere, cu avizul Consiliului Director.

(28) Condițiile de primire a noilor membrii în Asociație:

a) solicitanții trebuie să recunoască statutul Asociației și organele de conducere și să fie dispuși să se implice ca membri activi dacă sunt solicitați;
b) solicitanții trebuie să fie de acord să plătească anual/semestrial cotizația stabilită de Consiliul Director

(29) Fiecare dintre fondatorii Asociației menționați în Actul Constitutiv inițial are calitatea de membru fondator.

(30) Pentru contribuții deosebite în sprijinul Asociației se poate acorda calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director și se acceptă de către cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizația și nu pot transmite nimănui calitatea de membru de onoare.

(31) Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct în activități de promovare a libertății și gratuității cunoștințelor umanității, dar doresc să încurajeze dezvoltarea acestora sau care folosesc resursele sau serviciile Asociației, pot primi la cerere, statutul de membru simpatizant. Membrii simpatizanți nu plătesc cotizație dar pot face donații către Asociație.

(32) Persoanele fizice sau juridice care din dorința de a sprijini dezvoltarea libertății cunoștințelor umanității consimt să plătească dublul cotizației obișnuite, vor primi, la cerere, statutul de membru binefăcător.

(33) Calitatea de membru al Asociației se pierde:

a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin săvârșirea de fapte ilegale, imorale sau care aduc atingere intereselor și prestigiului Asociației;
c) prin neachitarea cotizației în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia;
d) la cerere;

Pierderea calității de membru al Asociației prin excludere se hotărăște de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenți sau reprezentați. Consiliul Director poate decide suspendarea calității de membru al Asociației până la întrunirea adunării generale care va lua decizia finală.

Secțiunea II Adunarea Generală

(34) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților. Competența adunării generale cuprinde:

a) formulează și stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
d) modificarea actului constitutiv și a statutului;
e) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
f) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut;
g) aprobă planul de acțiune și programul anual de activitate al Asociației;
h) analizează și aprobă rapoartele întocmite de Consiliul Director și de Cenzori.

(35) Adunarea Generală se întrunește o dată pe an. Data, ora, locul și ordinea de zi vor fi anunțate în scris, tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației, de Consiliul Director, cu cel puțin douăzeci și una de zile înainte de data desfășurării.

(36) Atunci când sunt de discutat probleme importante, se poate convoca o adunare generală extraordinară. Convocarea unei adunări generale extraordinare se face de către președinte, sau prin hotărârea Consiliului Director, sau de cel puțin o treime din membrii asociați. Condițiile întâlnirii Adunării Generale Extraordinare sunt aceleași cu Adunarea Generală Ordinară.

(37) Cvorumul necesar pentru desfășurarea adunării generale (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 persoană (inclusiv persoanele reprezentate) la prima convocare, sau orice număr de persoane la a doua convocare.

(38) Toți membrii Asociației au drept de vot egal.

a) hotărârile sunt statutare dacă sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoană din numărul celor prezenți sau reprezentați la Adunare.

b) hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

c) votul poate fi exprimat în adunările generale, prin poștă, pe pagina de Internet a ședinței în plen după autentificare, sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de secretariatul adunării generale și confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare din membrii Consiliului Director, prin care un membru împuternicește alt membru al Asociației să exprime opțiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a adunării generale.

d) membrul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(39) Hotărârile care privesc lichidarea și dizolvarea Asociației sau modificări ale actelor constitutive se adoptă cu majoritate de 2/3.

Secțiunea III Consiliul Director

(40) Consiliul Director este alcătuit din membrii ai asociației, aleși și numiți de Adunarea Generală, pentru a asigura punerea în executare și decizia asupra hotărârilor Adunării Generale.

Consiliul Director reprezintă Asociația în toate actele vieții sale juridice, conformându-se hotărârilor Adunării Generale și legilor în vigoare.

(Adunarea Generala nu poate decide, ea fiind o mulțime cu păreri care trebuiesc valorificate. Ea poate desemna prin mandat, exprimat prin vot, persoane capabile și de încredere care să decidă și să aplice hotărarile Adunării Generale)

(41) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:

a) stabilește un plan de activitate și obiective concrete ale organizației și îl prezintă Adunării Generale, pentru acordul acesteia și îmbunătățirea de comun acord

b) urmărește realizarea obiectivelor asociației și standardele stabilite de Adunarea Generală privind calitatea morală și spirituală a Conținutului Liber.

c) prezintă adunării generale raportul de activitate (pentru perioada de mandat);

d) prezintă Adunării Generale raportul asupra bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

e) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

f) stabilește structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale;

g) inițiază programe noi, în concordanță cu scopul Asociației și asigură resursele financiare pentru acestea;

h) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

i) Controlul activităților si finanțelor Asociației se efectuează de către Consiliul Director prin numirea și angajarea de personal specializat în domeniul contabil.

(42) Consiliul Director se compune din 5 membri desemnați de Adunarea Generală a Asociației o dată la doi ani.

(43) Președintele Consiliului Director are calitatea de Președinte al Asociației.

(44) Mandatul membrilor Consiliului Director este de doi ani. În cazuri motivate un membru al Consiliului Director poate renunța la mandat și este responsabilitatea celorlalți membri ai Consiliului Director de a sesiza Adunarea Generală pentru a numi un alt membru al Asociației care să preia funcția vacantă până la expirarea mandatului.

(45) Membrii Consiliului Director sunt personal răspunzători pentru propria lor conduită și solidar răspunzători pentru hotărârile și acțiunile Consiliului Director, atât față de terți, cât și față de Asociație, pentru daunele provenite din culpa lor (prin înșelătorie, minciună, sau nepricepere) conform legilor în vigoare.

(46) Actele și faptele membrilor Consiliului Director sunt actele și faptele Asociației în măsura în care se încadrează în limita atribuțiilor stipulate în prezentul statut.

(47) Consiliul Director se va întruni de câte ori este nevoie.

(a) Convocarea Consiliului Director se poate face de către președinte și în cazuri extraordinare la cererea Adunării Generale.

(b) În cazul în care un membru al Consiliului Director nu este prezent sau nu menține legătura, sau nu participă trimițându-și votul prin poștă, atunci ceilalți membri ai Consiliului Director vor convoca Adunarea Generală pentru a alege un înlocuitor în Consiliul Director.

(48) Ședințele Consiliului Director sunt statutare în prezența a cel puțin trei membri sau, dacă nu se obține acest cvorum minim, atunci când membrii cu drept de vot ai Consiliului Director care nu pot participa la o ședință își vor trimite votul și comentariile lor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței prin poșta tradițională, poștă electronică, pe pagina de Internet a ședinței în plen după autentificare, fax sau delegat.

(49) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenți, luând în considerare, dacă este cazul, și voturile exprimate în termen prin corespondență sau delegat. În acest caz, dacă numărul celor care votează pentru este egal cu cel al celor care votează împotrivă, Președintele are puterea de a decide.

(50) Membrul Consiliului Director interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal, sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, într-o chestiune supusă deciziei Consiliului Director, trebuie să declare acest lucru și nu va putea lua parte la vot.

(51) La întâlnirile Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, și alți membri ai Asociației sau invitați din afara Asociației.

Secțiunea IV Președintele

(52) Președintele Consiliului Director are funcție executivă și reprezintă Asociația în relațiile cu terții aplicându-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare.

(53) Președintele este propus, susținut și ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani.

(54) Președintele trebuie sǎ aibă domiciliul stabil în România.

(55) Președintele Asociației are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea operativă a Asociației între ședințele Consiliul Director;
b) convoacă și prezidează lucrările adunărilor Consiliului Director;
c) aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
e) aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodărești și de protocol;
f) se îngrijește de strângerea cotizațiilor și ține evidența acestora;
g) propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
h) urmăreaște îndeplinirea scopurilor asociației, participă activ la îmbunătățirea sistemului și la atingerea obiectivelor asociației, decide asupra propunerilor făcute de membrii asociației.

Secțiunea V Secretarul General

(56) Secretarul General este propus, susținut și ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani

(57) Secretarul General al Asociației are următoarele atribuții:

a) organizează și participă activ la ședințele Consiliului Director;
b) ține evidența membrilor Asociației și înregistrează cererile de înscriere sau retragere din Asociație;
c) întocmește procesele verbale ale Adunărilor Generale;
d) elaborează și supune aprobării Consiliului Director regulamentul de ordine interioară al serviciilor de specialitate.

Secțiunea VI Cenzorul sau Comisia de Cenzori

(58) Cenzorul este propus, susținut și ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. El se ocupă de controlul financiar al Asociației. Atunci când condițiile legii o cer se înființează o Comisie de Cenzori în aceleași condiții și cu aceleași atribuții.

(59) Cenzorul are următoarele atribuții:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale ;
c) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot
d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

(60) Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile și este răspunzător pentru retragerea lui intempestivă și pentru eventualele prejudicii aduse Asociației prin neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(61) Rapoartele cenzorului privind înscrierea în legalitate a activităților și actelor Asociației trebuie prezentate și sunt obligatorii pentru conducerea organizației.

(62) Cenzorul are acces la toate documentele Asociației.

§ 5 Gestiunea Asociației

(63) Gestiunea Asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. Gestiunea financiară se realizează de către membrii Consiliului Director.

(64) Asociația poate avea conturi în lei sau în valută, în țară sau în străinătate, în condițiile legii.

(65) Documentele bancare vor purta ștampila Asociației și vor fi semnate de președinte.

§ 6 Dispoziții finale

(66) Dizolvarea și lichidarea Asociației se poate face doar prin hotărârea Adunării Generale sau în situațiile prevăzute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociației se face atunci când două treimi dintre membrii Asociației, prezenți la Adunarea Generală, votează în favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat fie direct, fie prin delegarea unui alt membru al Asociației, fie prin poștă, fie pe pagina de Internet a ședinței în plen după autentificare. Procedura de vot este votul secret.

(67) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Radierea se face în condițiile legii.

(68) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite către persoane fizice sau juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu al Asociației, în condițiile deciziei Adunării Generale.

(69) Modificările și completările prezentului statut și ale actului de constituire se pot face prin votul exprimat în Adunarea Generală, cu majoritate de două treimi. Votul poate fi dat fie direct, fie prin delegarea unui alt membru al Asociației, fie pe pagina de Internet a ședinței în plen după autentificare, fie prin poștă. Procedura de vot este votul secret.

(70) Prezentul statut a fost citit și aprobat la ___________, România în data de _______________ 20___ în cadrul Adunării Generale de Constituire.

Semnăturile membrilor fondatori: