Sari la conținut

Convenție matrimonială (România)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Acord prenupțial)

Convenția matrimonială este o convenție încheiată între cei doi viitori soți, convenție care reglează situația patrimoniului celor doi soți. Convenția matrimonială are rolul de a dezambiguiza apartenenta unor bunuri dobândite în timpul mariajului în sensul de a clarifica care sunt bunuri comune și care sunt bunuri proprii a unuia sau altuia dintre parteneri. În limbajul obișnuit se folosește sintagma contract prenupțial (care, însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenției matrimoniale).

Definiție[modificare | modificare sursă]

Noul cod civil românesc prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale:

  • Regimul comunității legale;
  • Regimul separației de bunuri;
  • Regimul comunității convenționale.

Alegerea unui alt regim juridic decât cel al comunității legale (care era singurul permis de lege până la intrarea în vigoarea a noului Cod civil), se face prin încheierea unei convenții matrimoniale: practic părțile trec de la regimul comunității legale la regimul comunității convenționale de bunuri sau stabilesc să aleagă regimul separației de bunuri; convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu nulitatea absolută a actului.

Convenția matrimonială se poate încheia fie înainte de căsătorie (și atunci va produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei), fie în timpul căsătoriei (și atunci va produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei);

Istoric[modificare | modificare sursă]

Contractul prenupțial a fost preluat de la francezi, odată cu asimilarea Codului lui Napoleon (1807) și apoi s-a regăsit în Codul Calimach din 1817, respectiv Codul civil din 1864 și cel din 1924 până în 1954 când a fost abrogat prin intrarea în vigoare a Codului Familiei.[1]

Obiectul convenției matrimoniale[modificare | modificare sursă]

Obiectul convenției matrimoniale îl constituie regimul matrimonial pe care soții îl aleg ca alternativă la regimul matrimonial legal convenția matrimonială se supune dispozițiilor legale privind regimul matrimonial ales, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de lege; în caz contrar, convenția devine nulă în mod absolut. Prin convenție matrimonială nu pot fi încălcate regulile imperative comune tuturor regimurilor matrimoniale nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau transmiterii moștenirii legale.

Clauza de preciput[modificare | modificare sursă]

Clauza de preciput este dreptul de a lua unul sau mai multe bunuri comune înainte de partaj; prin convenție matrimonială se poate conveni ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie (drept de proprietate asupra unui bun nedivizat în cotă parte) sau în coproprietate; poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.

Aceasta nu este supusă raportului donațiilor (obligație pe care o au descendenții și soțul supraviețuitor de a aduce la masa succesorală bunurile primite ca donație de la defunct) ci numai reducțiunii liberalităților (restrângere prin hotărâre judecătorească a deciziei unei persoane decedate de a-și dona bunurile dacă prin aceasta s-a afectat rezerva succesorală a anumitor moștenitori).

Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea convenției matrimoniale, bunurile ce fac obiectul clauzei; devine inaplicabilă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni

Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Publicitatea convenției matrimoniale[modificare | modificare sursă]

Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale; după autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei (de la ofițerul de stare civilă), notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției către:

  • serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie;
  • Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale;
  • celelalte registre de publicitate - ținând seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege (în toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale neputând fi acoperită prin înscrierea făcută în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale);

Orice persoană poate cerceta Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale și poate solicita, în condițiile legii, eliberarea de extrase certificate, fără a fi obligată să justifice vreun interes; convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate menționate sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale. Aceasta înseamnă că,dacă există un act secret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților decât dacă se face dovada că terțul a știut conținutul acestui act pentru care nu s-au îndeplinit formalitățile de publicitate. Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei.

Modificarea convenției matrimoniale[modificare | modificare sursă]

Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, în aceleași condiții cerute pentru încheierea ei; dispozițiile privind publicitatea și respectiv inopozabilitatea convenției matrimoniale sunt aplicabile.

Nulitatea convenției matrimoniale[modificare | modificare sursă]

În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.

Legături utile[modificare | modificare sursă]

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Avocatnet.ro, Codul familiei si contractul prenuptial, www.avocatnet.ro