Plan de conturi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Acest articol se referă la Plan de conturi. Pentru alte sensuri, vedeți Plan (dezambiguizare).

Planul de conturi reprezintă un sistem de clasificare constând dintr-o listă a tuturor conturilor folosite de o entitate economică în contabilitate, ordonate după conținutul economic și funcția contabilă.

Planul de conturi[modificare | modificare sursă]

Contul[modificare | modificare sursă]

Contul este o socoteală scrisă – așa a zis Luca Pacioli - prezentat într-o formă specifică, duală – partea stângă denumită „debit” și partea dreaptă denumită „credit”-; conturile sunt „de activ” și „de pasiv” (mai sunt și unele ”bifuncționale”) în funcție de conținutul lor economic; fiecare cont are un simbol și o denumire clară – așa cum sunt sistematizate în „tablou”, au „rulaje” (debitoare și creditoare), „solduri” inițiale și finale

Sistemul conturilor[modificare | modificare sursă]

Standardele internaționale de contabilitate cercetează și argumentează științific evenimentele și soluțiile corespunzătoare, evident într-un câmp de rezoluții alternative, așa că atunci când trecem la utilizarea practică a conturilor trebuie să avem în vedere că orice cont se circumscrie într-un anume perimetru, într-un "cadru general" denumit și "Plan contabil general", construit și el după o serie de reguli specifice care țin seama de funcționalitatea conturilor, de conținutul lor economic, de acoperirea necesităților de informare, de calcul și control economic etc.

În cadrul standardelor de contabilitate, planul contabil general reprezintă "platforma" de lansare a întregului mecanism de reprezentare și calcul al situației patrimoniale și al rezultatelor obținute. Fiecare cont dimensionat în cadrul planului se delimitează ca o pistă pe care aleargă datele în vederea constituirii indicatorilor economici și financiari necesari în gestiune și comunicare, în măsurarea poziției financiare și a performanțelor. În structura sa cea mai generală conturile sunt sistematizate, înainte de toate, pe clase omogene cu o adresă clar delimitată. Dacă analizăm această structură așa cum este ea reglementată în România, în consens cu normele internaționale de contabilitate, constatăm următorul tablou al conturilor (valabil pentru orice tip de persoană juridică, eventualele paricularități regăsindu-se în interiorul claselor):

 • clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate)
 • clasa 2: Conturi de active imobilizate
 • clasa 3: Conturi de stocuri și producție în curs de execuție
 • clasa 4: Conturi de terți (decontări),
 • clasa 5: Conturi de trezorerie
 • clasa 6: Conturi de cheltuieli
 • clasa 7: Conturi de venituri
 • clasa 8: Conturi speciale
 • clasa 9: Conturi interne de gestiune

În ansamblul acestei structuri, semnificația codificării (simbolizării) grupelor și a conturilor este și ea evidentă. Câteva repere sunt interesante de reținut:

 • - terminațiile grupelor de la 0 la 8 permit clasificarea operațiilor conform unor criterii generale: în activul bilanțier - în funcție de destinația sau natura economică a bunurilor; în contul de "profit și pierdere" - în funcție de natura cheltuielilor și a veniturilor pe seama cărora se formează rezultatul exercițiului;
 • - pentru grupele de conturi afectate activului bilanțier terminațiile 9 (inclusiv grupa 28) indică provizioanele pentru deprecierea activelor corespunzătoare claselor 2 - 5;
 • - o serie de grupe de conturi sunt perfect simbolizate prin corelațiile absolute dintre ele: gr. 66 - "cheltuieli financiare" și gr. 76 "venituri financiare", sau gr. 67 - "cheltuieli excepționale" și gr. 77 "venituri excepționale" etc.;
 • - în cazul conturilor și subconturilor de bilanț sau de cheltuieli și venituri, terminațiile „9” permit să se identifice operațiile de sens contrar celor care în mod normal sunt acoperite prin contul de nivel imediat superior sau prin contul de același nivel, cu terminația de la 0 la 8.

Pentru sistematizarea conturilor și ierarhizarea claselor grupelor s-a folosit "criteriul bilanțier" conform căruia conturile sunt clasificate și ordonate în raport de structurile de activ și pasiv, venituri și cheltuieli, delimitate și "aliniate" în bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, anexele la bilanț. Procedând astfel, se realizează o legătură directă între contabilitatea curentă financiară și situațiile de sinteză financiar-contabile; între sistemul de conturi și bilanțul contabil, necesară conducerii operative când informația "caldă" se culege din conturi fără a mai aștepta sinteza prin bilanț. "Tabloul conturilor" este oricum mai complex și mai vechi decât "tabloul elementelor" să zicem. Așa cum în tabloul lui Mendeleev dacă ai anumite supoziții găsești locul în care se află elementul chimic nou descoperit sau prezumat, tot astfel în "tabloul lui Luca Paciolo" găsești contul de care ai nevoie sau, dacă economia reală o cere, îl poți imagina. Și poate în acest domeniu cel mai bun exemplu ni-l oferă instituțiile publice, unde, nu de puține ori, trebuiesc căutate „niște” de plantare a unor conturi specifice pentru diverse evenimente temporare precum finanțările comunitare, fondurile cu destinație specială, separarea imobilizărilor supuse amortizării de cele neamortizabile și încă altele.

Cadrul general[modificare | modificare sursă]

Acquis-ul comunitar este obligatoriu pentru toate țările membre ale U.E., iar prevederile sale fundamentale se referă îndeosebi la finanțele publice, contabilitate și audit (financiar și public intern). În materie de Contabilitate problemele sunt deosebit de grele, mai ales pentru țările care au aderat în ultimele două valuri, pentru că se cer restructurate legislativ multe domenii economice, iar toate trebuiesc și învățate.

În 2008, există 5 Directive care au modificat din temelii și administrează standardele contabile și de raportare financiară (IFRS) pentru următoarele segmente contabile:

contabilitatea companiilor, corporațiilor, marilor firme;
contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii;
contabilitatea bancară;
contabilitatea asigurărilor-reasigurărilor; și
contabilitatea instituțiilor publice.
De fapt, la baza tuturor stau primele două Directive care se aplică sectoarelor economice coordonatoare, dar care pot fi considerate ca fundamentul acquis-ului, așa cum se aplică în domeniul contabilității sectorului corporativ: Directiva a Patra a UE privind societățile comerciale (1978) și Directiva a Șaptea a UE privind societățile comerciale (1983). Totuși, aceste directive nu acoperă nici sectorul bancar, nici sectorul asigurărilor. Prin urmare, au fost adoptate două Directive pentru a acoperi problematica conturilor anuale ale acestor două sectoare (Directiva Conturilor Sectorului Bancar din 1986 și Directiva Conturilor Societăților de Asigurări din 1991). Luate laolaltă, aceste patru Directive pot fi considerate stâlpii fundamentali ai acquis-ului, relevante pentru contabilitatea sectorului corporativ și, prin propagare, și asupra celui public.
 Pentru a nu mai comenta in abstract,iata ce prevede legea:

OMFP 3055/2009 prezentat mai jos a fost abrogat de OMFP 1802/2014 care stabileste noul plan de conturi.

  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009
   “pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme      cu     directivele europene” 
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 10   noiembrie 2009
       CAPITOLUL IV

PLANUL DE CONTURI GENERAL

   (valabil de la 1 ianuarie 2010)
Art.328. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi

analitice în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale fiecărei entități. (2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (A/P). În general, conturile cu funcțiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor și cheltuielilor, iar conturile cu funcțiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii și veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare. În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. (3) Conturile în afara bilanțului sunt conturi care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la data realizării acesteia. (4) Pentru organizarea contabilității de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".

Art.329. - Planul de conturi general este următorul:

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital3 1011. Capital subscris nevărsat (P) 1012. Capital subscris vărsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public4 (P) 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P) 105. Rezerve din reevaluare (P) 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve de valoare justă5 (P) 3 În funcție de forma juridică a entității se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. 4 Acest cont mai apare doar la entitățile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 5 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 99 100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 97 1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1067. Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină6 (A/P) 1068. Alte rezerve (P) 107. Rezerve din conversie7 (A/P) 108. Interese care nu controlează8 1081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P) 1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P) 109. Acțiuni proprii 1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A) 1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A) 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 299 (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene (A/P) 12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (A) 14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 6 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. 7 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. 8 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. 9 Acest cont apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont. 98 141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 15. PROVIZIOANE 151. Provizioane 1511. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P) 1516. Provizioane pentru impozite (P) 1518. Alte provizioane (P) 16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE 161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P) 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P) 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P) 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. Datorii care privesc imobilizările financiare 1661. Datorii față de entitățile afiliate (P) 1663. Datorii față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P) 167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P) 168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate 1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P) 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 101 99 1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P) 1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P) 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P) 169. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A) CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A) 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv10 (A) 2075. Fond comercial negativ11 (P) 208. Alte imobilizări necorporale (A) 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 211. Terenuri și amenajări de terenuri (A) 2111. Terenuri 2112. Amenajări de terenuri 212. Construcții (A) 213. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A) 2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A) 2134. Animale și plantații (A) 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A) 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE 223. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în curs de aprovizionare (A) 10 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate. 11 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. 102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 100 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A) 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A) 232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 233. Imobilizări necorporale în curs de execuție (A) 234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A) 263. Interese de participare (A) 264. Titluri puse în echivalență12 (A) 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creanțe imobilizate 2671. Sume datorate de entitățile afiliate (A) 2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate (A) 2673. Creanțe legate de interesele de participare (A) 2674. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare (A) 2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2678. Alte creanțe imobilizate (A) 2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A) 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P) 2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 12 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 103 101 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P) 2807. Amortizarea fondului comercial13 (P) 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) 281. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construcțiilor (P) 2813. Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P) 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P) 2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial14 (P) 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P) 2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P) 2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P) 2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție 2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P) 2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuție (P) 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P) 2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate (P) 2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de participare (P) 13 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate. 14 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate. 104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 102 2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P) CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE 30. STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE 301. Materii prime (A) 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3023. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Piese de schimb (A) 3025. Semințe și materiale de plantat (A) 3026. Furaje (A) 3028. Alte materiale consumabile (A) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P) 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE 321. Materii prime în curs de aprovizionare (A) 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A) 326. Animale în curs de aprovizionare (A) 327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A) 328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A) 33. PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE 331. Produse în curs de execuție (A) 332. Servicii în curs de execuție (A) 34. PRODUSE 341. Semifabricate (A) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 105 103 345. Produse finite (A) 346. Produse reziduale (A) 348. Diferențe de preț la produse (A/P) 35. STOCURI AFLATE LA TERȚI 351. Materii și materiale aflate la terți (A) 354. Produse aflate la terți (A) 356. Animale aflate la terți (A) 357. Mărfuri aflate la terți (A) 358. Ambalaje aflate la terți (A) 36. ANIMALE 361. Animale și păsări (A) 368. Diferențe de preț la animale și păsări (A/P) 37. MĂRFURI 371. Mărfuri (A) 378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P) 38. AMBALAJE 381. Ambalaje (A) 388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P) 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE 391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor 3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P) 394. Ajustări pentru deprecierea produselor 106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 104 3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți 3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P) 3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P) 3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P) 3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți (P) 3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți (P) 3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P) 3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P) 396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P) 397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) 398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI 40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de plătit (P) 404. Furnizori de imobilizări (P) 405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori 4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) 41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE 411. Clienți 4111. Clienți (A) 4118. Clienți incerți sau în litigiu (A) 413. Efecte de primit de la clienți (A) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 107 105 418. Clienți - facturi de întocmit (A) 419. Clienți - creditori (P) 42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE 421. Personal - salarii datorate (P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit15 (P) 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Rețineri din salarii datorate terților (P) 428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A) 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE 431. Asigurări sociale 4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P) 4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P) 4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P) 437. Ajutor de șomaj 4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P) 4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P) 438. Alte datorii și creanțe sociale 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creanțe sociale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE 441. Impozitul pe profit/venit 4411. Impozitul pe profit (P) 4418. Impozitul pe venit16 (P) 15 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. 16 Se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii. 108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 106 442. Taxa pe valoarea adăugată 4423. TVA de plată (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibilă (A) 4427. TVA colectată (P) 4428. TVA neexigibilă (A/P) 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subvenții 4451. Subvenții guvernamentale (A) 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A) 446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P) 448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului 4481. Alte datorii față de bugetul statului (P) 4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A) 45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI 451. Decontări între entitățile afiliate 4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P) 4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P) 453. Decontări privind interesele de participare 4531. Decontări privind interesele de participare (A/P) 4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P) 455. Sume datorate acționarilor/asociaților 4551. Acționari/asociați - conturi curente (P) 4558. Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P) 456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) 457. Dividende de plată (P) 458. Decontări din operații în participație 4581. Decontări din operații în participație - pasiv (P) 4582. Decontări din operații în participație - activ (A) 46. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 109 107 461. Debitori diverși (A) 462. Creditori diverși (P) 47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Venituri înregistrate în avans (P) 473. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) 475. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII 4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P) 4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P) 4753. Donații pentru investiții (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P) 48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII 481. Decontări între unitate și subunități (A/P) 482. Decontări între subunități (A/P) 49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR 491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P) 495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P) 496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P) CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A) 505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A) 506. Obligațiuni (A) 508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate 5081. Alte titluri de plasament (A) 110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 108 5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A) 509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt 5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P) 5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P) 51. CONTURI LA BĂNCI 511. Valori de încasat 5112. Cecuri de încasat (A) 5113. Efecte de încasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) 512. Conturi curente la bănci 5121. Conturi la bănci în lei (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A) 518. Dobânzi 5186. Dobânzi de plătit (P) 5187. Dobânzi de încasat (A) 519. Credite bancare pe termen scurt 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. CASA 531. Casa 5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 111 109 5411. Acreditive în lei (A) 5412. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie17 (A) 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P) 595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P) 596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P) 598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P) CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia și apa 606. Cheltuieli privind animalele și păsările 17 În acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri. 112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 110 607. Cheltuieli privind mărfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 609. Reduceri comerciale primite 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI 611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile și cercetările 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări 626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților 643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 113 111 645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6451. Contribuția unității la asigurările sociale 6452. Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj 6453. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456. Contribuția unității la schemele de pensii facultative 6457. Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 654. Pierderi din creanțe și debitori diverși 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despăgubiri, amenzi și penalități 6582. Donații acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creanțe legate de participații 664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 112 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus18 CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 70. CIFRA DE AFACERI NETĂ 701. Venituri din vânzarea produselor finite 702. Venituri din vânzarea semifabricatelor 703. Venituri din vânzarea produselor reziduale 704. Venituri din servicii prestate 705. Venituri din studii și cercetări 706. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii 707. Venituri din vânzarea mărfurilor 708. Venituri din activități diverse 709. Reduceri comerciale acordate 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 18 Se utilizează conform reglementărilor legale. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 115 113 712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție 72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI 721. Venituri din producția de imobilizări necorporale 722. Venituri din producția de imobilizări corporale 74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE 741. Venituri din subvenții de exploatare 7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri19 7412. Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile 7413. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială 7416. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 7418. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități 7582. Venituri din donații primite 7583. Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital 7584. Venituri din subvenții pentru investiții 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizări financiare 7611. Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate 7613. Venituri din interese de participare 762. Venituri din investiții financiare pe termen scurt 763. Venituri din creanțe imobilizate 764. Venituri din investiții financiare cedate 19 Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri. 116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 114 7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 7642. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferențe de curs valutar 766. Venituri din dobânzi 767. Venituri din sconturi obținute 768. Alte venituri financiare 77. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7815. Venituri din fondul comercial negativ20 786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 80. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI 801. Angajamente acordate 8011. Giruri și garanții acordate 8018. Alte angajamente acordate 802. Angajamente primite 8021. Giruri și garanții primite 8028. Alte angajamente primite 803. Alte conturi în afara bilanțului 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 20 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 117 115 8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8034. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință 8036. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scadență 8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie 8039. Alte valori în afara bilanțului 804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 805. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență 8051. Dobânzi de plătit 8052. Dobânzi de încasat21 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră 807. Active contingente 808. Datorii contingente 89. BILANȚ 891. Bilanț de deschidere 892. Bilanț de închidere CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE22 90. DECONTĂRI INTERNE 901. Decontări interne privind cheltuielile 902. Decontări interne privind producția obținută 903. Decontări interne privind diferențele de preț 92. CONTURI DE CALCULAȚIE 921. Cheltuielile activității de bază 922. Cheltuielile activităților auxiliare 21 Acest cont se folosește de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, 22 Pentru organizarea contabilității de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opțională. 118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 116 923. Cheltuieli indirecte de producție 924. Cheltuieli generale de administrație 925. Cheltuieli de desfacere 93. COSTUL PRODUCȚIEI 931. Costul producției obținute 933. Costul producției în curs de execuție

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • I.A.S. - International Accounting Standard, publicat în volum, succesiv din 2000 până în 2007, Editura Economica,cod ISBN nr.973.590.264.8;
 • I.F.R.S. - Standardele Internaționale de Contabilitate si Raportare Financiară, (comentate de Barry J.Epstein siE.K.Jermakovicz),BMT PUBLISHINGHOUSE,2007 ;ISBN 978-973-87371-6-7;
 • Directiva a Opta a Consiliului Europei nr. 84/253/EEC, Supliment pe C.D. la revista „Auditul financiar”nr.5/2006;
 • Drumul spre Europa- Program de Reformă a contabilității și de întărire Instituțională. Documentar elaborat de Banca Mondială pentru România,2006;Supliment pe C.D. revista Auditul financiar" nr.4 /2007
 • Parlamentul Romaniei-Camera deputatilor: Reglementări contabile conforme cu Directivele a IV-a și a VII-a a Comunității Economice Europene; (publicate în volum), 2005;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/17 nov.2005 (publicat in Mon.Oficial nr.1080 bis din 30 nov.2005 pentru aprobarea” Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene".
 • "Planul contabil pentru sistemul bancar” -Ord.min.fin.publice.nr.1418/1997 si Regulamentul B.N.R.nr.3/1995,ambele actualizate in 2006) pentru „aprobarea Planului contabil pentru sistemulbancar;
 • Comisia de Supraveghere a Asigurarilor: Ordinul nr.3129/21.12.2005, publicat inMon.Oficial nr.1187/29.12.2005 pentru aprobarea „reglementarilor contabileconforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.
 • "Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop patrimonial", aprobat prin Ordinul min.fin..publice nr.1829/2003 (actualizat 2006), Mon.Oficial nr.1080/2005;
 • "Planul de conturi general pentru instituțiile publice", aprobat prin Ord.min.publice.nr.1917/2005 (Mon.Oficial nr.1186 bis/29 dec.2005 si modificat prin Ord.min.fin.publice nr.556/2006(Mon.Of.nr.439/22mai 2006).
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2169/2009 privind modificarea planului general de conturi al institutiilor publice. (Mon.Of.nr.176/2009);
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009
“pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme     cu directivele europene” ; Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 10 noiembrie 2009
 • Drăgan C.M.si Puchita,V. - Contabilitatea generala, vol.I, Editura Academiei S.G., 1968;
 • Dragan C.M. – Bazele contabilitatii, Editura Contconsult – The European Audit,1995;
 • Dragan,C.M. - "Contabilitatea Administratiei Publice armonizata cu standardele internationale"; Editor A.E.S.C.,Bucuresti,2004 ;ISBN 973-0-03360-9 ;
 • Dragan,C.M. – Noile orizonturi ale contabilitatii, Editura Universitara,2009 ; ISBN 978-973-749-510-5 ;
 • Dragan C.M. - ABACO - Contabilitatea pe intelesul tuturor",Editura ALPHA - DHL.Buzau,2009; ISBN 978-973-0-06532-9.

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Wikisursă
La Wikisursă există texte originale legate de Planul de conturi românesc