Glosar de termeni juridici

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Prezentul glosar de termeni juridici conține termeni din domeniul dreptului, administrației, ordinii și siguranței publice.

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[modificare | modificare sursă]

 • abandon:
- părăsire a copiilor, a familiei etc. de către persoana care are obligația legală de întreținere sau de susținere materială;
- renunțare la un bun sau la un drept.
 • abandon familial – părăsirea de către părinte sau soț a celui față de care este obligat să îl susțină material sau moral.
 • abandonul minorului - părăsire a copiilor, de către persoana care are obligația legală de întreținere.
 • abatere – încălcare a unor dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar, prevăzute de legi, regulamente și care atrage anumite sancțiuni.
 • abilitare:
- împuternicirea cuiva pentru a săvârși un act juridic;
- recunoaștere (în urma unui examen) a unei anumite calificări.
 • ab intestat - expresie latină care se referă la ipoteza unei persoane decedate fără a dispune de patrimoniul acesteia prin testament; în acest caz operează succesiunea legală.
 • abitație:
– dreptul de folosi, împreună cu familia, o casă aflată în proprietatea altei persoane;
- dezmembrare a dreptului de proprietate asupra unei case, care conferă titularului dreptul de a o folosi și a încasa chiria, fără posibilitatea de a o înstrăina.
 • abjudecare - anulare, suspendare printr-o hotărâre judecătorească a unor titluri de proprietate, a unor drepturi etc.
 • abolire (sau aboliție) - desființare a unei instituții, a unei uzanțe, a unei stări; anulare a unei legi, a unei hotărâri; exemplu: abolirea iobăgiei în Rusia.
 • abrogare – ieșire din vigoare (total sau parțial), abolire a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeași valoare sau de valoare superioară (vezi și caducitate).
 • absenteism - absență îndelungată a deținătorului unei proprietăți funciare, pe care o exploatează printr-un intermediar.
 • absolutoriu - (act) care atestă faptul că cineva este absolvit de o datorie, de o obligație etc. sau este iertat de o vină, de o greșeală etc.
 • absoluțiune - iertare de pedeapsă a unui acuzat când faptul imputat nu este prevăzut de lege sau când săvârșirea lui a fost justificată; absolvire.
 • absolvire - scutire de pedeapsă, când faptul imputabil nu este prevăzut de lege sau când săvârșirea lui a fost justificată.
 • absorbție - drept al unei instanțe superioare de a lua din competența instanțelor inferioare o cauză în curs de judecare.
 • absorbție de pedeapsă – aplicarea unei singure pedepse în cazul concursului de infracțiuni.
 • abuz:
– exercitarea unui drept împotriva scopului lui economic și social.
- delict care constă în exercitarea unui drept cu rea-credință, în scop de șicană, pentru a pricinui o pagubă altei persoane sau pentru a-i întîrzia exercitarea unui drept.
  • abuz sexual - întreținerea de relații sexuale (prin forțare), mai ales cu minori (abuz sexual asupra copiilor).
  • abuz de încredere – însușirea de către o persoană a unui lucru acordat voluntar de către altă persoană și refuzul înapoierii acestuia.
  • abuz de putere - delict care constă în obținerea de avantaje, intimidare, influențarea unor hotărâri de către cineva care se folosește de funcția pe care o deține.
  • abuz în serviciu – fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane.
 • acceptant - (parte) care acceptă oferta de a încheia un contract, o convenție.
 • acceptare – manifestare a voinței de a dobândi un anumit drept, ofertă ori de a primi o succesiune sau o ofertă de încheiere a unui contract.
 • acces la documente administrative (libertate de ~, drept de ~) – dreptul acordat oricărui cetățean, într-o societate democratică, în numele transparenței necesare administrației, la a putea consulta orice document public sau administrativ, nesupus normelor secretului.
 • accesiune - mod de dobândire a proprietății, care rezultă din alipirea naturală (sau prin acțiunea cuiva) a unui bun la un alt bun, mai important.
 • accesoriu - (despre drepturi, cereri etc.) care este secundar în raport cu alt drept sau cu altă cerere, dar legat de acestea și supunându-se ca atare unor condiții de fond și de procedură comune.
 • accident de muncă – vătămarea sănătății sau decesul unui angajat provocate prin acțiunea, de obicei neprevăzută a unei cauze exterioare victimei, în cadrul procesului de muncă sau în legătură cu acesta.
 • achiesare:
- recunoașterea de către un acuzat a pretențiilor dintr-o acțiune de justiție;
- acceptarea executării unei hotărâri judecătorești de bunăvoie, fără a fi necesară declanșarea procedurii de executare silită.
 • achitare:
– declarare, prin hotărâre judecătorească, că persoana trimisă în judecată este nevinovată;
- plătirea, îndeplinirea unei datorii (morale), a unei obligații etc.
 • achizitor
 • acont
 • acord – înțelegere între două părți (persoane fizice, juridice, state) la încheierea unui act.
 • acreditare – procedura prin care o instituție autorizată evaluează și recunoaște formal un program de certificare, în conformitate cu standardele instituției respective.
 • acrescământ – drept prin efectul căruia partea unui moștenitor sau legatar crește de pe urma faptului că unul sau mai mulți dintre comoștenitori nu vin la succesiune sau renunță la aceasta.
 • act - document eliberat de o autoritate, prin care se atestă un fapt, o obligație, un drept, o învoială, identitatea cuiva etc; decizie a unei autorități cuprinsă în acest document.
 • acta - colecție de documente, registre etc. privitoare la o anumită instituție, persoană sau problemă.
 • act adminstrativact emanând de la organele administrative și care are efecte juridice.
 • act cu titlu oneros - act juridic prin care o persoană se obligă să execute o prestație fără a urmări să primească ceva în schimb.
 • act de acuzare - concluzie scrisă întocmită de organele judiciare asupra anchetării unei cauze penale, servind ca bază la dezbaterile unui proces.
 • act de identitatedocument care face dovada identității, a adresei de domiciliu și a adresei de reședință a titularului (sinonime: buletin de identitate, carte de identitate).
 • act de notorietate - înscris întocmit în fața unui organ de stat (judecătoresc sau administrativ), prin care două sau mai multe persoane atestă fapte îndeobște cunoscute.
 • act de stare civilă - înscris constatator al unui act juridic privitor la starea civilă a unei persoane.
 • activ – totalitatea bunurilor aparținând unei persoane fizice sau juridice.
 • activism judiciar - termen care se referă la hotărârile judecătorești care sunt suspectate că se bazează pe opinia personală, și nu pe legea existentă.
 • act juridic
- manifestare a unei persoane cu scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a stinge drepturi și obligații;
- înscrisul întocmit de părți pentru a constata actul juridic încheiat.
 • act normativ - act prin care se stabilesc dispoziții generale obligatorii.
 • act notarial – act prin care mai multe persoane atestă, în fața notarului, existența unui fapt.
 • act de procedură – act efectuat, în cadrul procesului, de către un organ de urmărire penală sau de jurisdicție, în cadrul desfășurării unui proces.
 • act teroristinfracțiune care constă în săvârșirea, din motive politice, a unor acte împotriva vieții, integrității corporale a oamenilor de stat, a persoanelor care desfășoară o activitate politică.
 • acționare - introducere a unei acțiuni în justiție.
 • acțiune în justiție – cerere adresată unei instanțe judecătorești prin care se solicită constatarea sau realizarea unui drept.
 • acțiune civilă - instrumentul juridic prin intermediul căruia, o persoană care a suferit un prejudiciu în urma săvârșirii unei infracțiuni de către o altă persoană, solicită repararea acestuia în cadrul procesului penal declanșat ca urmare a constatării infracțiunii respective.
 • acțiune penală - vezi proces penal.
 • acuzare – învinuire adusă unei persoane (acuzat) că ar fi săvârșit o infracțiune.
 • acuzat - persoană care este învinuită (în justiție) de ceva, contra căreia s-a introdus o acțiune în justiție; inculpat.
 • acuzator public – persoană însărcinată (în împrejurări excepționale) cu urmărirea, trimiterea în judecată și susținerea învinuirii în fața instanței în anumite cauze penale.
 • adempțiune - luare în posesie sau acceptare a unui beneficiu.
 • adeverință - dovadă scrisă prin care se recunoaște un drept sau un fapt; chitanță, recipisă.
 • ad-hoc - termen latin care caracterizează o instituție, o funcție creată în vederea îndeplinirii unei sarcini speciale și, în general, temporare.
 • adjudecare – (despre bunuri, servicii, lucrări etc) atribuire în proprietate a unui bun, scos în vânzare prin licitație publică, eventual printr-o hotărâre judcătorească.
 • administrare – totalitatea operațiilor privitoare la gospodărirea și la controlul bunurilor încredințate unei instituții, organizații economice, unei persoane etc.
 • administrare a unei probe - folosire a unei dovezi într-un proces juridic.
 • administrator – persoană care administrează sau gospodărește un bun.
 • administrație:
– conducere, gospodărire a unei instituții, organizații;
- totalitatea organelor administrative (executive și de dispoziție) ale unui stat, instituție sau societate comercială.
 • administrație de stat:
– formă de activitate a statului care constă în realizarea funcțiunilor acestuia pe baza și în aplicarea dispozițiilor legale;
– totalitatea organelor de stat care îndeplinesc activitatea executivă și de dispoziție.
 • admitere:
- înscriere, primire la un examen sau într-un post, într-un loc (în urma unui examen);
- acceptare, primire a unui solicitant, a unui petiționar.
 • admonestare - document oficial care conține o mustrare adresată cuiva.
 • admonițiune - cercetare efectuată de un judecător.
 • adoptarea legilor – dezbaterea și votarea de către organele legislative a proiectelor de lege.
 • adulter - fapta unei persoane căsătorite care întreține relații sexuale în afara căsătoriei.
 • aferent - (proprietate, parte etc.) care se cuvine sau revine cuiva.
 • afidavit - (în dreptul anglo-saxon) declarație unilaterală scrisă sau orală dată sub jurământ în fața unui notar, a unui șerif etc.
 • afinitate – legătura juridică între un soț și rudele celuilalt soț (sinonim: alianță).
 • aflictiv - (despre pedepse) care răpește unui condamnat libertatea sau viața.
 • a fortiori - expresie din latină care are semnificația "cu siguranță" sau "pentru acest motiv".
 • agnat - rudă în linie paternă.
 • agnațiune - legătură de rudenie civilă, în opoziție cu înrudirea naturală (cognațiune).
 • agresiune - atac brutal neprovocat, cu scopul de a produce vătămări, suprimarea vieții cuiva sau distrugerea, degradarea bunurilor etc.; jignire, injurie adusă cuiva.
 • alegare - invocare a unui argument în sprijinul unei idei sau ca justificare a unei acțiuni.
 • alianță – vezi: afinitate.
 • alibi – dovadă de nevinovăție rezultată din constatarea că, în momentul comiterii infracțiunii, cel în cauză se afla în altă parte.
 • alienare – înstrăinare a unui bun, a unui drept etc. prin vânzare, cesiune; alienație.
 • alineat - pasaj în articolele de legi.
 • amanet - vezi gaj.
 • amendament - text propus spre a fi introdus într un proiect de act (tratat, rezoluție, cartă, statut, regulament etc.) cu scopul de a preciza, completa sau modifica una sau mai multe din prevederile inițiale.
 • amendă - sancțiune care constă în plata unei sume de bani.
 • amenințare - infracțiune care constă în alarmarea unei persoane prin manifestarea intenției de a sâvârși față de aceasta sau față de o rudă apropiată o faptă infracțională.
 • amiabil - (despre rezolvarea unor litigii, neînțelegeri) care se produce în urma unor negocieri; exemplu: rezolvarea amiabilă a unui conflict de muncă.
 • amnistie - lege prin care se înlătură răspunderea penală pentru o infracțiune săvârșită, anulându-se sau oprindu-se efectele sentinței; efectul juridic al unei astfel de legi.
 • amovibil - (despre funcționari publici) care poate fi mutat, revocat, înlocuit.
 • amprentare - luare a amprentelor unei persoane, mai ales în cursul unei cercetări penale.
 • amprentă (digitală) - urmă (luată prin diferite procedee) a desenului liniilor epidermice pe care le prezintă suprafața pielii de pe ultima falangă a degetelor de la mâini (la om) sau de pe bot (la animale).
 • analogie - metodă de soluționare a unui caz neprevăzut de lege, dar asemănător cu unul anterior.
 • anchetă - cercetare (la fața locului) dispusă sau efectuată de o autoritate publică pentru a stabili ceva, prin interogări, prin ascultare de martori etc.
 • angajat - persoană încadrată într-un loc de muncă (vezi și salariat).
 • antecedent (penal) - fapt penal existent în trecutul unui inculpat (de care instanța judecătorească ține seama la stabilirea pedepsei).
 • antigraf - copie scrisă de mână de pe un original.
 • antihreză:
- cedarea către creditor a venitului unui bun imobil aparținând debitorului;
- contract prin care debitorul sau un terț încredințează creditorului, drept garanție a creditului, un bun imobil ale cărui venituri servesc pentru plata dobânzilor și a creditului.
 • antropologie criminală - ramură a antropologiei care are ca obiect studiul biologic al infractorilor.
 • antropometrie judiciară - metodă de identificare a criminalilor, bazată pe studiul dimensiunilor corpului uman, al formei acestuia și al amprentelor (digitale).
 • anulabilitate - posibilitate a unui act, a unui document etc. de a fi anulat.
 • anulare:
- sancțiune civilă constând în suprimarea retroactivă, de regulă, a efectelor unui act juridic încheiat în condițiile nerespectării dispozițiilor legale; nulitate relativă; anulație;
- desființare a unui act ilegal al administrației de stat de către organul ierarhic superior.
- susținere a unei cauze în fața justiției; sinonim: pledoarie;
- parte într-un proces care apără cauza cuiva.
- cale de atac prin care se obține rejudecarea în fond a unui proces de către instanța de fond imediat superioară aceleia care a pronunțat hotărârea atacată;
- adresare la jurisdicția imediat superioară, spre a schimba sau anula o sentință dată de prima instanță (vezi și curte de apel).
 • apelant - persoană care face apel împotriva unei sentințe judecătorești.
 • apostil(ă) - rezoluție scrisă pe o cerere, pe un raport sau pe un alt act oficial; semnătură pusă pe un asemenea act.
 • aprobare - act (verbal sau scris) prin care se rezolvă în mod favorabil (și oficial) o cerere, un deviz.
 • aprod - angajat care păzește sălile și introduce publicul în unele instituții (mai ales în sălile de ședințe ale tribunalelor).
 • apropriere - acțiunea de a(-și) însuși lucruri, bunuri etc; atribuire, însușire.
 • arbitraj - soluționare a unui litigiu, a unui diferend de către o persoană (arbitru) sau de către o instituție autorizată.
 • arbitraj de stat - organ de stat cu sarcini de soluționare a litigiilor patrimoniale dintre (sau cu) organizațiile de stat.
 • arbitru - judecător ales de părțile împricinate pentru a rezolva un litigiu; instanță aleasă pentru a rezolva un litigiu; expert numit de tribunal și însărcinat să-și dea părerea într-o afacere.
 • arest:
- deținere (din ordinul unei autorități) sub pază legală a unei persoane (care comite sau care este bănuită că a comis o infracțiune); arestare, detenție, întemnițare;
- loc unde sînt ținuți cei arestați; închisoare, temniță.
 • arest la domiciliu - (sentință judecătorească de) efectuare a detenției la domiciliul inculpatului.
 • arogare - atribuire abuzivă a unui drept, a unei calități.
 • articol - diviziune într-un act normativ sau document oficial, marcată de obicei printr-un număr de ordine sau printr-o literă.
 • articulare - argumentare bazată pe articole de lege.
 • asasin - persoană care omoară (premeditat) pe cineva; criminal, ucigaș.
 • ascendenți - rude în linie directă, care fac parte dintr-o generație anterioară.
 • asesor:
- membru unui complet de judecată, în afară de președinte.
- persoană aleasă, pe timp limitat, pentru a participa la judecarea unor procese penale sau civile;
- asistent al unui judecător (în diferite sisteme judiciare).
 • asesor popular - (în comunism) membru al completului de judecată, ales pe o perioadă determinată, cu rol consultativ în elaborarea unei hotărâri judecătorești.
 • asignare - chemare în justiție.
 • asistență juridică - ajutor competent, de specialitate, acordat unei persoane pentru a-și susține drepturile în fața justiției.
 • asociație - grupare de persoane (fizice sau juridice) organizată pe baza unui statut în vederea realizării unui scop comun (științific, cultural, artistic, sportiv).
 • asociație non-profit - entitate a cărui scop nu este obținerea de beneficii economice; altă denumire: organizație fără scop lucrativ.
 • atentat - faptă, acțiune violentă, criminală îndreptată contra vieții și integrității corporale a unei persoane (sau contra unei colectivități), în special contra unui șef de stat sau de guvern.
 • atestat:
- act (oficial) prin care se atestă un titlu, un premiu, o demnitate;
- pentru care s-a depus mărturie;
- (despre cuvinte) care este prezent într-un text.
- întrevedere (oficială) acordată (la cerere) cuiva de către o persoană care deține o funcție de răspundere;
- ședință publică a tribunalului în care sînt ascultate părțile și pledoariile și în care este pronunțată sentința.
 • audiere - ascultare a unui martor, a depoziției acestuia (în legătură cu fapte care pot duce la lămurirea unui proces, a unei anchete, a unei situații conflictuale etc),
 • audit - controlul autorizat, efectuat de un expert (auditor), în scopul de a emite o opinie independentă, pe baza unor documentații și care stabilește criterii de calitate.
 • au pair - persoană care locuiește în condiții de egalitate cu o familie dintr-o țară străină, pe care o ajută la îngrijirea copiilor și/sau treburi domestice.
 • autentic:
- care este conform cu realitatea, cu adevărul, care nu poate fi pus la îndoială sau contestat;
- (despre acte) care este întocmit cu respectarea formelor legale.
 • autentificat - (despre acte) care este întărit, învestit cu formele legate; legalizat.
 • autoabrogare - abrogare a unei legi la termenul fixat în prevederile ei.
 • autocertificare - declarare pe propria răspundere a unor detalii personale ca data și locul nașterii, domiciliul etc, semnată de declarant, care înlocuiește un certificat eliberat de o instituție publică.
 • autograf - act, text scris de mâna autorului; olograf.
 • autohton - persoană care s-a născut și a trăit pe teritoriul unde locuiește.
 • autor - persoană care face, care produce sau comite ceva (eventual o infracțiune); făptaș.
 • autoritate
- drept, putere de a comanda, de a da dispoziții;
- organ al puterii de stat.
 • autorizare:
- împuternicire, învestire cu o autoritate (publică), delegare;
- încuviințare printr-un act al administrației de stat înființarea, ca persoană juridică, a unei organizații de interes public, a unei societăți comerciale etc.
 • autorizație:
- permisiune, încuviințare sau împuternicire (oficială) pentru exercitarea unui drept sau pentru realizarea unei acțiuni;
- document oficial prin care se acordă cuiva un drept sau o împuternicire, se dovedește autorizarea etc.
 • autor moral - persoană care influențează pe o alta la săvîrșirea unei acțiuni.
 • autosesizare - (despre parchet, organe de control, instituții etc) inițiere a unei acțiuni de control, anchetă, autosesizare din oficiu, cercetând situații semnalate în presă, sau de către structuri, persoane etc.
 • avenant - act scris care constată modificările aduse clauzelor inițiale ale unui contract sau tratat.
 • avertisment - înștiințare din partea unei autorități sau a unui superior prin care se atrage atenția cuiva asupra unei greșeli.
 • avertizor public - persoană care face în interes public, cu bună credință o sesizare cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, a eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
 • aviz:
- document prin care se face o înștiințare (publică) cu caracter oficial;
- scrisoare prin care un comerciant înștiințează pe cineva despre un act de comerț;
- punct de vedere (favorabil), comunicat în scris de către un organ competent, asupra unor probleme cu privire la care, potrivit legii, a fost consultat sau i s-a cerut acordul de către un alt organ.
- persoană care are profesiunea de a acorda asistență juridică;
- persoană căreia i se dă dreptul de a apăra interesele sau de a reprezenta afacerile cuiva într-o instanță judecătorească.
 • avocat din oficiu - avocat numit de judecător în cazul în care inculpatul nu are posibilitatea de a-și plăti un avocat.
 • avocat pledant - avocat care este autorizat să pledeze, să susțină o cauză a uneia dintre părțile implicate în proces în fața unei instanțe judecătorești (în schimbul unui onorariu).
 • avocat public - reprezentant al ministerului public în fața unei instanțe.
 • Avocatul Poporului - persoană însărcinată să-i apere pe cetățeni de abuzurile de putere ale administrației.
 • avulsiune - smulgere de către ape a unei porțiuni de mal din pământul unui proprietar și alipirea acesteia la pământul altui proprietar riveran.
 • avut obștesc - totalitatea bunurilor aflate în proprietatea statului, a organizațiilor obștești etc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[modificare | modificare sursă]

 • banca acuzaților - locurile dintr-o sală de tribunal ocupate de acuzați.
 • banca apărării - locurile dintr-o sală de tribunal destinate avocaților care apără pe acuzați.
 • bară
- barieră care desparte pe judecători de avocați și de împricinați;
- locul din instanță unde pledează avocații.
 • barouorganizație profesională a avocaților (vezi și colegiu de avocați).
 • bănuit – persoană presupusă că ar fi comis o infracțiune, dar nu există date suficiente pentru a fi pusă sub învinuire.
 • beneficiar:
persoană fizică sau juridică care a dobândit un drept de a i se furniza un serviciu sau un produs, în virtutea unui contract sau a unei înțelegeri;
– persoană în favoarea căreia s-a emis o cambie.
 • beneficiu de inventar - dreptul pe care îl are un moștenitor de a nu-și lua răspunderea pentru datoriile unei succesiuni decît în limita averii moștenite.
 • bertillonaj - sistem de identificare a criminalilor, bazat pe măsurători antropometrice.
 • bigamieinfracțiune care constă în încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care este căsătorită legal.
 • bilateral - (despre contracte, convenții) care angajează reciproc cele două părți contractante; bipartit.
 • bipartit - vezi bilateral.
 • birocratism:
- interpretare și aplicare formalistă, cu complicații inutile, a legilor, a dispozițiilor în rezolvarea problemelor administrative, organizatorice etc; birocrație, funcționarism;
- sistem de conducere propriu statelor care utilizează un aparat birocratic (administrativ, polițienesc, militar) foarte numeros, în scopul impunerii prin forță a dominației minorității asupra majorității.
 • birou:
- instituție, serviciu public unde lucrează funcționari, specialiști etc.; prin extensie: funcționarii unei astfel de instituții;
- grup de membri ai unei adunări însărcinat să conducă o adunare, o organizație.
 • blamarea victimei - tendința de a considera victima unei infracțiuni ca fiind în întregime sau parțial responsabilă pentru trauma suferită.
 • boală profesionalăboală care se contactează în procesul de muncă, sub influența, de obicei de durată, a unor factori vătămători, specifici profesiei.
 • boxă – compartiment dintr-o sală la tribunal, amenajată special, unde stau acuzații în cursul unui proces (boxa acuzaților).
 • braconaj - delict comis de cel care practică vânatul sau pescuitul ilegal.
 • brevetact emis de organul de stat competent, prin care, în condițiile prevăzute de lege, se conferă unei persoane o distincție sau i se recunoaște o calitate (exemplu: brevet de invenție).
 • brevetotecă - loc unde se păstrează și se arhivează invențiile brevetate.
 • buletin de identitate – vezi: act de identitate.
 • bună-credință:
– obligație de comportare conformă cu regulile de conviețuire;
– convingerea unei persoane că acționează conform legii.
 • bune oficii – mijloc de rezolvare pașnică a diferendelor dintre state, constând în demersuri diplomatice întreprinse de un al treilea stat.
 • bun imobil - lucru care are o așezare fixă, stabilă și care, așadar, nu poate fi mutat dintr-un loc în altul, fără să-și piardă destinația inițială sau identitatea.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[modificare | modificare sursă]

 • cabinet de instrucție - birou în care se face cercetarea și trierea probelor de acuzare, condus de un judecător de instrucție.
 • cadastru – formă de inventar funciar, alcătuit dintr-un registru public (registru cadastral) și în planuri care cuprind datele privitoare la toate imobilele situate pe o anumită regiune.
 • cadre – lucrători calificați și permanenți dintr-o anumită ramură de activitate.
 • caduc - (despre legate, donații etc.) care nu (mai) are putere legală.
 • caducitate - încetarea valabilității unui tratat ca urmare a faptului că nici una din părți nu îl mai aplică sau nu îl recunoaște, dată fiind apariția unei situații care face imposibilă executarea sa (vezi și abrogare).
 • cale de atac – mijloc pus la dispoziția părții interesate și a procurorului, prin care o hotărâre judecătorească este supusă verificării unei instanțe superioare sau este reexaminată chiar de instanța care a pronunțat-o.
  • cale de atac extraordinară - cale de atac îndreptată împotriva unor hotărâri judecătorești definitive.
 • calificare a infracțiunii – stabilirea caracterului penal al unei fapte și încadrarea acesteia în textul de lege care o prevede și o pedepsește.
 • calificat - (despre infracțiuni) săvârșit în împrejurări speciale, bine precizate.
 • calomnieinfracțiune care constă în atingerea adusă demnității unei persoane prin punerea în sarcina acesteia a unor fapte false.
 • cambriolaj (sau cambriolare) - spargere, furt prin efracție.
 • capacitate civilă - putere legală a unei persoane fizice (sau juridice) de a avea drepturi și obligații sociale sau dea încheia acte juridice valabile.
 • cap de acuzare - motiv pe care se întemeiază acuzarea.
 • cap de familie- bărbatul care reprezintă puterea familială și părintească; orice persoană care procură mijloacele necesare traiului unei familii și o reprezintă juridic.
 • capitol - clauză a unui contract, a unui tratat diplomatic; dispoziție specială; articol de lege.
 • captație - încercare de a câștiga bunăvoința unei persoane pentru a o determina să facă anumite liberalități testamentare.
 • captură - bunuri materiale (mărfuri de contrabandă, droguri, materiale radioactive etc.) confiscate de către organele abilitate.
 • carceră - încăpere mică și întunecoasă, folosită în trecut în închisori, cazărmi și în școli pentru detențiunea temporară a unei persoane pedepsite.
 • carte - carnet cu date personale, emis de o instituție, prin care se atestă apartenența unei persoane la o organizație, asociație, instituție etc. (exemple: carnet de membru, carnet de muncă).
  • carte de identitate - vezi act de identitate.
  • carte de imobil - registru de evidență a populației, în care se înscriu, pe apartamente, locatarii fiecărui imobil urban.
  • carte de judecată - hotărâre, sentință judecătorească.
  • carte funciară - înscris oficial reprezentând unitatea de bază în sistemul de publicitate imobiliară în cadrul căruia evidența se ține pe imobile, și nu pe proprietari.
 • casabil - (despre o hotărâre judecătorească) care poate fi casat.
 • casare - anulare în urma admiterii recursului.
  • casare cu trimitere - casare a unei hotărâri judecătorești cu (sau fără) înaintarea cauzei la altă instanță de judecată.
 • casație - (în unele state) organ judecătoresc suprem, care are dreptul să caseze o hotărâre pronunțată de organele judecătorești de grad inferior; vezi și curte de casație.
 • casă de corecție - loc unde își execută pedeapsa infractorii minori.
 • catoniană, regulă ~ - principiu de drept potrivit căruia validitatea unui legat este condiționată de supoziția că testatorul a murit imediat după redactarea testamentului.
 • cauțiune:
- sumă de bani depusă pentru eliberarea unui infractor în perioada judecării procesului;
- sumă de bani depusă pentru garantarea executării de către debitor a unei obligații.
 • cauză - proces, pricină.
 • caz de forță majoră - eveniment imprevizibil care impune (împotriva voinței) un anumit tip de conduită sau de acțiune și care presupune exonerarea de obligații sau de răspundere.
 • cazier - dulap compartimentat în rafturi și sertare, în care se păstrează acte, documente, dosare etc. clasate.
  • cazier judiciar - fișă în care organele judiciare consemnează toate condamnările penale ale unei persoane; serviciu care tine evidența acestor fișe.
 • cazierist - fost deținut politic care are cazier judiciar.
 • cedare - renunțare, în favoarea altcuiva, la dreptul de posesiune asupra unui obiect, asupra unei proprietăți etc.
 • cedent - creditor care transmite, printr-un contract de cesiune, dreptul său de creanță unei alte persoane.
 • CEDO - vezi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
 • cercetare - activitate desfășurată de organele de urmărire penală pentru strângerea și verificarea probelor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni și pentru descoperirea și prinderea infractorului.
 • cercetare abuzivă - infracțiune care constă în folosirea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane în curs de cercetare, de anchetă penală ori de judecată pentru obținerea unei declarații false.
 • cerere - petiție, sesizare adresată unui organ de jurisdicție sau unui alt organ de stat pentru valorificarea, recunoașterea sau apărarea unui drept.
  • cerere reconvențională - cerere prin care, într-un litigiu, pârâtul formulează pretenții împotriva reclamantului în legătură cu litigiul respectiv; reconvențiune.
 • certificare - dovedire, confirmare (printr-un act, printr-o semnătură) a autenticității, exactității, valabilității unui fapt, înscris etc.
 • certificat - act oficial prin care se confirmă (de către anumite organe de stat) exactitatea unui fapt ori autenticitatea unui înscris sau se atestă o anumită calitate, în vederea valorificării anumitor drepturi; atestat.
  • certificat de paupertate - (ieșit din uz) document prin care se atestă că o persoană nu posedă bunuri impozabile.
  • certificat prenupțial - certificat medical eliberat celor ce vor să se căsătorească, prin care se atestă că starea sănătății acestora este corespunzătoare pentru întemeierea unei familii.
 • cesionar - persoană care beneficiază de un contract de cesiune, căreia i se face o cesiune.
 • cesiune (sau cesionare) - transmitere, de către o persoană altei persoane, a unui drept de creanță cu titlu oneros în temeiul unui contract.
 • cetățean - locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat.
 • cetățenie - condiție juridică de cetățean.
 • cheltuieli de judecată - sumă de bani pe care este obligat să o plătească, pe baza unei hotărâri judecătorești, partea care a pierdut un proces părții care a câștigat procesul.
 • chirograf - act diplomatic olograf; act autentificat.
 • chirografar - (persoană) care este titulara unui drept personal asupra unei alte persoane, având totodată un drept de gaj general asupra averii acesteia din urmă.
 • circulară - ordin, dispoziție, directivă care se transmite în scris la mai multe instituții, persoane etc.
 • circumstanțe agravante - totalitatea împrejurărilor care agravează vina și pedeapsa unui inculpat.
 • circumstanțe atenuante:
- totalitatea împrejurărilor, a situațiilor etc. care contribuie la micșorarea vinii și a pedepsei unui inculpat;
- fapt care poate duce la aprecierea indulgentă a unei stări de lucruri condamnabile.
 • citație - invitație oficială scrisă, prin care persoană este chemată să se înfățișeze, la o anumită dată, înaintea unei instanțe judecătorești sau a unei autorități; hârtie oficială care conține această invitație.
 • clasare - încetare a unui proces penal când se constată că există o cauză legală care împiedică continuarea acestuia.
 • clauză - dispoziție (specială), prevedere, stipulație prevăzută într-o convenție, într-un tratat, într-un contract etc.
  • clauză penală - clauză prin care părțile dintr-un contract convin ca, în caz de neexecutare, debitorul să-i dea creditorului un anumit lucru (de obicei o anumită sumă de bani).
 • coabitare - conviețuire în aceeași locuință.
 • coacuzat - persoană acuzată împreună cu alta (sau cu altele) în același proces, considerată în raport cu aceasta (sau cu acestea).
 • coasigurare - asigurare simultană a mai multor persoane în limita sumei depuse în garanție.
 • coautor - persoană care a săvârșit o infracțiune împreună cu altele, raportat la acestea; vezi și complicitate.
 • cod - culegere de norme legislative care reglementează un anumit sector juridic.
 • codice - denumire ieșită din uz pentru cod.
 • codebitor - persoană fizică sau juridică ce, împreună cu altul sau alții, datorează creditorului mărfuri sau sume de bani.
 • codificare - sistematizare și reunire într-un cod a normelor juridice și care se referă la o anumită ramură a dreptului.
 • colaționare - confruntarea unei còpii cu originalul.
 • complet (de judecată) - colectiv alcătuit din numărul legal de judecători și asesori care iau parte la soluționarea unui litigiu.
 • complicitate:
- participare secundară la săvârșirea unei infracțiuni; vezi și coautor;
- ascunderea sau tolerarea unei fapte reprobabile săvârșite de altul.
 • concedent - autoritatea competentă, abilitată de lege să acorde o concesiune.
 • concusiune - extorcare de bani făcută de un agent al fiscului, de un funcționar public.
 • condamnare - aplicare, prin judecată, a unei sancțiuni penale.
 • consilier juridic - persoană care asigură desfășurarea activității unei societăți comerciale în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a departamentelor și conducerii acesteia (exemplu: consilier juridic în dreptul muncii).
 • consiliu de familie - grup de persoane împuternicite de instanțele judecătorești sa se ocupe de interesele minorilor sub tutelă, ale persoanelor puse sub interdicție etc.
 • constrângere - acțiunea de a sili pe cineva să facă un lucru pe care nu l-ar face de bunăvoie.
 • consumator - persoană fizică sau juridică ce cumpără, dobândește, utilizează sau consumă produse.
 • contract de schimb – înțelegere prin care fiecare dintre părți, denumite copermutanți, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.
 • contract prenupțial - convenție încheiată între cei doi viitori soți, convenție care reglează situația patrimoniului acestora; sinonim: convenție matrimonială.
 • contravenție - încălcare a dispozițiilor unei legi, a unui regulament etc., care, având un grad redus de pericol; este sancționată cu o pedeapsă ușoară.
 • convenție - acord între două sau mai multe state, instituții, persoane, pe probleme de ordin politic, juridic, militar etc.
 • cópie - înscris care reproduce, cuvânt cu cuvânt, un înscris original.
 • copie legalizată - copie despre care un notar sau o instanță de judecată atestă că este la fel cu originalul.
 • corp de legi - culegere de legi; corpus.
 • corp delict - obiect care a servit sau era destinat să servească la săvârșirea unei infracțiuni, obiect care poartă urmele unei infracțiuni sau asupra căruia s-a savârșit infracțiunea, adus în justiție ca probă materială contra acuzatului.
 • creanță - drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani ce i se datorează.
 • credal, masă ~ă - totalitate a bunurilor unui falit.
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului - tribunal internațional cu sediul la Strasbourg, care controlează respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în statele membre ale Consiliului Europei; abreviere CEDO.
 • Curtea Internațională de Justiție - principalul organ judiciar al Națiunilor Unite, care are ca obiectiv soluționarea litigiilor dintre state; vezi și Curtea Penală Internațională.
 • Curtea Penală Internațională - instanță de justiție internațională cu sediul la Haga, care are ca obiectiv judecarea persoane care au comis genociduri, crime de război și crime împotriva umanității; altă denumire: Tribunalul Penal Internațional.
 • curte de apel - instanță judecătorească, superioară tribunalului, care avea competența de a judeca recursul cuiva împotriva sentinței tribunalului.
 • curte de casație - instanță juridică supremă, care judecă recursurile aproape numai din punctul de vedere al formei, cu drept de casare.
 • cutumă - regulă de conduită ce se formează în timp, ca urmare a aplicării repetate într-o colectivitate și care este respectată ca regulă obligatorie.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D[modificare | modificare sursă]

 • dată certă – data unui înscris sub semnătură privată, care nu poate fi contestată de alte persoane.
 • daună – pagubă provocată unei persoane fizice sau juridice, ca urmare a neîndeplinirii unei obligații sau a săvârșirii unei delict.
 • debitor – persoană obligată de a da, a face sau a nu face ceva în folosul creditorului.
 • decădere – pierdere a unui drept cu titlul de sancțiune sau ca urmare a neexercitării acestuia în termenul și în condițiile stabilite de lege.
 • decizie:
– denumire a unui act al unui organ executiv;
– hotărâre dată de către o instanță judecătorească.
- mărturie, depoziție a unui martor;
- relatare făcută în scris de către o persoană către un organ al administrației de stat, prin completarea unui formular; formularul pe care se face această relatare.
 • declinare de competență – trimitere a unei spețe la organul competent, în temeiul hotărârii prin care un organ de jurisdicție constată necompetența sa.
 • defetism - Infracțiune care constă în lansarea, răspândirea sau publicarea, pe timp de război, de zvonuri sau informații false, exagerate sau tendențioase, relative la situația economică, politică și socială a țării.
 • delapidare - infracțiune care constă în însușirea, folosirea sau traficarea de către un angajat, în interesul său sau al altei persoane, a unor sume de bani sau a altor bunuri aflate în gestiunea sau în administrarea sa; sustragere de bani sau de bunuri din avutul unei persoane juridice.
 • denunțare a unui contract - desfacere a unui contract prin manifestarea de voință unilaterală a uneia dintre părți.
 • depoziție - declarație a unui martor în fața unui organ de jurisdicție sau de urmărire penală cu privire la fapte ce-i sunt cunoscute personal și care aduc lămuriri în pricina respectivă; sinonim: mărturie.
 • detector de minciuni - vezi poligraf.
 • donație:
- convenție între două părți prin care una transmite celeilalte proprietatea unui bun material, fără să primească ceva în schimb;
- act juridic care consfințește o donație;
- bun material transmis prin donație.
- totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează relațiile sociale dintr-un stat;
- știință sau disciplină care studiază dreptul;
- putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privilegii.
  • drept civil - ramură a dreptului care studiază și reglementează relațiile sociale (convenite în raporturi juridice) existente între persoanele fizice sau juridice dintr-un stat.
  • drept de autor:
- totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile sociale stabilite în legătură cu creația unei opere literare, artistice sau științifice;
- totalitatea drepturilor morale și materiale recunoscute de lege creatorului unei astfel de opere;
- sumă de bani care revine creatorului unei opere literare, artistice sau științifice din vânzarea, reprezentarea, reproducerea sau executarea operei.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E[modificare | modificare sursă]

 • efracție – spargere a zidurilor, forțare a încuietorilor, distrugere a oricărui dispozitiv de închidere, ca mijloc pentru comiterea unei infracțiuni; constituie o circumstanță agravantă.
 • egalitate – noțiune juridico-filozofică desemnând cerința realizării aceleiași situații sociale pentru toți membrii societății.
 • emancipare – ieșire a unui minor de sub tutela părintească prin efectul unui anumit act juridic (emancipare expresă) sau ca urmare a unei casătorii (emancipare de drept).
 • etatism – intervenția unui stat în viața economică a societății.
 • evacuare – îndepărtare a unei persoane, în baza unei hotărâri judecătorești, dintr-un loc unde acea persoană locuiește ilegal.
 • evicțiune - pierderea de către un cumpărător a dreptului de proprietate asupra lucrului cumpărat, sau tulburarea acestuia în exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru.
 • executor judecătoresc - funcționar de stat însărcinat cu îndeplinirea unor acte de procedură și cu executarea unor hotărâri judecătorești.
 • executor testamentar - persoană însărcinată printr-un testament cu aducerea la îndeplinire a dispozițiilor acestuia.
 • extorcare - obținere a unui lucru de la cineva cu forța, prin amenințări, violență, șantaj etc
 • extract - copie a unui act, scoasă dintr-un registru.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F[modificare | modificare sursă]

 • fals – denumire dată infracțiunilor săvârșite prin alterarea adevărului în acte scrise, oficiale sau private.
 • familie - grup social având la baza căsătoria, alcătuit din soți, copii și din descendenții acestora.
 • fapt juridic – împrejurare de a cărei producere legea leagă apariția, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete; faptele juridice sunt evenimente care se produc independent de voința omului sau prin voința omului (în care caz pot fi licite sau ilicite).
 • favorizarea infractoruluiinfracțiune care constă în ajutorul acordat unui infractor, fără existența unei înțelegeri prealabile, astfel ca urmărirea sau executarea pedepsei să fie zădărnicite ori ca infractorul să beneficieze de produsul infracțiunii.
 • făptaș - vezi autor.
 • filială – unitate organizatorică cu sau fără personalitate juridică, care face parte din sistemul unei organizații sau instituții centrale.
 • film de proces - gen cinematografic în care acțiunea are loc (și) în sala de judecată și/sau prezintă diverse proceduri judiciare.
 • fisc - instituție de stat care stabilește și încasează contribuțiile către stat ale unei persoane fizice sau juridice, urmărește pe cei care nu și-au plătit în termen aceste contribuții.
 • formalitate:
- condiție de formă impusă de o dispoziție legală pentru îndeplinirea și valabilitatea unui act juridic;
- procedură, acțiune impusă, dar lipsită de o importanță efectivă și a cărei realizare nu presupune nici o dificultate.
 • forță executorie - calitate a unui act juridic care îi permite, dacă este cazul, să recurgă la forța publică pentru executarea sa.
 • forță majoră (caz de ~) - situație în care cineva nu poate acționa după voință din cauza unor împrejurări care îl domină.
 • funcționar - persoană care exercită, permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei autorități publice, a unei instituții publice sau altei persoane juridice de drept public.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G[modificare | modificare sursă]

 • gaj:
– contract prin care debitorul trece un lucru în posesia creditorului pentru garantarea executării unei obligații a debitorului (sinonim: amanet);
– bun care formează obiectul contractului de gaj.
 • gangster - membru al unei bande implicate în crima organizată.
 • garanție – mijloc legal sau convențional de asigurarea a executării obligațiilor.
 • garanție personală – garanție care constă în obligația asumată de către o persoană de a răspunde față de creditor în cazul în care debitorul nu își va executa obligația.
 • garanție reală – garanție care constă în afectarea unui lucru determinat pentru eventuala despăgubire a creditorului.
 • genocid - infracțiune comisă în scopul distrugerii sistematice a unei colectivități, grup național, rasial, religios sau politic.
 • gestiune:
– administrarea patrimoniului sau a unei părți din bunurile unei persoane sau unei organizații;
– totalitate a bunurilor încredințate unei persoane în vederea păstrării și administrării.
 • gestiune frauduloasăinfracțiune săvârșită de persoana care provoacă, cu rea credință, daune materiale bunurilor sau patrimoniului unei organizații sau persoane, pe care le administrează.
 • glosatori – juriști care au prelucrat dreptul roman în secolele al XI-lea și al XII-lea, precum și, sub denumirea de postglosatori, în secolul al XIII-lea.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H[modificare | modificare sursă]

 • Habeas corpus, legea ~ – una dintre legile fundamentale constituționale din Anglia, potrivit căreia nimeni nu putea fi arestat fără ordonanța scrisă a judecătorului.
 • hotărâre (judecătorească)act adoptat de un organ de stat, de o instanță judecătorească sau de un organ de conducere al unei instituții.
 • hotărâre definitivă - hotărâre judecătorească împotriva căreia nu mai există căi ordinare de atac (apel sau recurs).
 • hotărâre judecătoreascăact juridic prin care o instanță judecătorească soluționează o speță sau o cerere care ține de competența acesteia.
 • huliganisminfracțiune care constă în tulburarea ordinii publice prin acte, gesturi, expresii lipsite de cuviință sau de respect față de regulile de conviețuire socială.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I[modificare | modificare sursă]

 • ilicit – interzis prin lege, care încalcă anumite dispoziții legale.
 • imobil – lucru care în mod natural nu poate fi strămutat dintr-un loc în altul (exemple: terenuri, clădiri, recolta neculeasă etc.).
 • impediment legal – piedică la încheierea unei căsătorii, rezultând din neîmplinirea condițiilor pe care legea le impune bărbatului și femeii pentru a se putea căsători.
 • inculpare - acuzare a cuiva în fața unei instanțe judecătorești; sinonime: imputare, învinuire.
 • inculpat - vezi acuzat.
 • infracțiune:
- încălcare a unei legi, a unui ordin, a unui tratat sau a unei reguli prestabilite;
- faptă care prezintă pericol social, constând în săvârșirea cu vinovăție a unei abateri de la legea penală, și care este sancționată de lege.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Î[modificare | modificare sursă]

 • împroprietărire – act prin care se atribuie unei persoane un lot agricol, un lot de casă sau o locuință, cu sau fără plată.
 • înscris - declarație în scris care poate servi ca mijloc de probă sau care contribuie la aflarea adevărului în cauză.
 • înstrăinare:
-trecerea cuiva (prin vânzare) în stăpânire a unui bun material;
- părăsire a familiei, locul de naștere sau de reședință, prin stabilire în altă parte.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J[modificare | modificare sursă]

– activitate a unei instanțe în legătură cu soluționarea unei spețe;
– soluție dată unei spețe.
 • judecată în apel - a doua etapă a fazei procesuale a judecății după judecarea în primă instanță și înaintea judecării în recurs, în care instanța de apel, superioară în grad, verifică legalitatea și temeinicia sentinței pronunțate în primă instanță pe baza materialelor din dosarul cauzei și a oricăror probe noi ce i se aduc.
 • judecător – funcționar de stat, numit sau ales, care soluționează pe calea justiției procesele prin pronunțarea unei hotărâri.
  • judecător de instrucție - magistrat însărcinat cu cercetarea cauzelor penale.
  • judecător de pace - magistrat care conducea o judecătorie de pace.
 • judecătorie – instanță judecătorească având competența de a soluționa anumite cazuri prevăzute de lege.
 • juridic - care ține de drept, privitor la drept; vezi și persoană juridică.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L[modificare | modificare sursă]

 • lapidare - pedeapsă capitală care constă în uciderea condamnatului cu pietre, de către întreaga comunitate (vezi și linșaj).
 • legalitate – principiu potrivit căruia toate organele și organizațiile de stat, funcționarii, cetățenii și ceilalți locuitori sunt obligați să respecte legea.
 • legalizare – procedură prin care se atestă de către organul competent fie semnătura de pe un înscris ca aparținând persoanei care l-a semnat, fie conformitatea unei cópii ori a unei traduceri.
 • legat:
- bun material transmis printr-o dispoziție testamentară;
- dispoziție testamentară prin care o persoană lasă după moartea sa, cu titlu gratuit, o parte din bunurile pe care le posedă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M[modificare | modificare sursă]

 • magistrat – funcționar care îndeplinește o activitate judecătorească, constând în principal în soluționarea litigiilor (judecător) sau exercitarea acțiunilor penale (procuror).
 • magistratură – totalitatea persoanelor care îndeplinesc funcția de magistrat.
 • mandat – contract prin care o persoană (mandatar) se obligă să îndeplinească anumite acte juridice pe seama unei alte persoane (mandant) de la care primește însărcinarea.
 • mandat de aducere – ordin dat unui organ de poliție de a aduce o persoană în fața unei instanțe judecătorești sau unui organ de cercetare penală, pentru a da declarații sau pentru a efectua anumite expertize.
 • mandat de arestareact scris prin care organul judecătoresc competent ordonă arestarea unui învinuit, inculpat sau condamnat.
 • martor:
- persoană chemată să declare în fața unei instanțe judecătorești sau a altui for de cercetare, tot ce știe în legătură cu un fapt pe care îl cunoaște direct;
- persoană chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte, pe care le cunoaște direct sau pentru a le da valoare legală.
 • martor ocular - persoană care a văzut cum s-a petrecut un fapt.
 • măsuri de siguranțăsancțiuni de drept penal cu caracter exclusiv preventiv care au ca scop înlăturarea unei stări care a generat comiterea unei infracțiuni și preîntâmpinarea repetării săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală.
 • moravuri ușoare - purtări, practici imorale.
 • moștenitor:
- persoană care moștenește, care are drept de succesiune legală sau testamentară;
- persoană care urmează pe cineva într-un post, într-o demnitate; succesor, urmaș.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N[modificare | modificare sursă]

 • naturalizare – denumire dată procedurii de acordare, la cerere, a cetățeniei de către organul de stat competent.
 • nevinovăție - vezi inocență.
 • nonucidere - termen care se referă la absența uciderii, amenințări de ucidere, și condiții ce determină uciderea în societatea umană.
 • notar - funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate etc.
 • nulitate procesuală – acea sancțiune procesuală care lovește orice act juridic efectuat cu încălcarea anumitor dispoziții prevăzute de lege pentru validitatea sa, lipsindu-l de eficacitate (vezi și sancțiune formală).


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O[modificare | modificare sursă]

 • obligație alternativă - obligație care specifică pentru debitor mai multe feluri de a se achita și posibilitatea de a alege între ele.
 • olograf - vezi autograf.
 • ombudsman -
- specialist care asigură asistență (juridică, economică) unei instituții, unei societăți comerciale etc. (pentru rezolvarea unor litigii);
- instituția Avocatului Poporului în Uniunea Europeană, persoană care conduce această instituție;
- (în țările scandinave) personalitate independentă care are sarcina să examineze plângerile cetățenilor împotriva administrației.
 • omologare - confirmare, în baza autorității conferite de lege, a valorii sau a autenticității unui act scris.
 • oneros - (despre contracte, convenții etc.) care impune cuiva sarcini, obligații; vezi și act cu titlu oneros.
 • onorariu - plată, retribuție pentru un serviciu prestat de o persoană cu profesiune liberă intelectuală (avocat, medic etc.).
 • ordin de serviciu - act prin care cineva primește o însărcinare oficială; delegație.
 • ordonanță de urgență - act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.
 • organ - grup de persoane care îndeplinește o funcție politică, socială, administrativă etc.; instituție politică, socială, administrativă etc. reprezentată de aceste persoane.
 • organizație fără scop lucrativ - vezi asociație non-profit.
 • original - (despre acte, documente, opere literare și artistice, fotografii etc.) care constituie primul exemplar, care a servit sau poate servi drept bază pentru cópii, reproduceri sau multiplicări; care a fost produs pentru prima oară într-o anumită formă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P[modificare | modificare sursă]

 • partaj – operație prin care proprietarii unui bun determină părțile distincte ce revin fiecăruia dintre ei, în natură sau în bani.
 • parte - persoană ce a participat la încheierea unui act juridic, personal sau prin reprezentant, față de care se produc efectele actului juridic.
 • pașaport biometric - pașaport care conține un cip cu informații personalizate, unice pentru un individ (imaginea feței, amprente digitale etc.)
 • penal - (despre dispoziții cu caracter legal) care are un caracter represiv, se referă infracțiuni și prevede pedepsele care trebuie aplicate; vezi și: cod penal, drept penal, proces penal, sancțiune penală, clauză penală.
 • persoană fizică - om considerat ca subiect cu drepturi și cu obligații și care participă în această calitate la raporturile juridice civile.
 • persoană juridică - organizație cu patrimoniu propriu și administrație de sine stătătoare, care se bucură de capacitatea de a avea drepturi și obligații.
 • petiție - expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane unei instituții, unei organizații, unei autorități, în care se formulează o cerere, o revendicare, un punct de vedere etc.
 • pledoarie - vezi apărare.
 • poligraf - aparat în practica organelor de urmărire penală pentru a detecta, prin înregistrarea efectelor fiziologice și a emoțiilor provocate de întrebări, dacă cel interogat spune adevărul sau nu. (sinonim: detector de minciuni).
 • postglosatori – vezi glosatori.
 • prescripție achizitivă - mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil prin exercitarea unei posesii îndelungate, sub nume de proprietar.
 • prestație:
- formă de impozit constând în efectuarea unor munci sau în predarea unor produse ori a unor sume de bani, pentru realizarea unor lucrări de interes public etc.; muncă, produse, bani care constituie această formă de impozit;
- muncă de scurtă durată (de obicei gratuită) efectuată pentru lucrări de interes public; sumă de bani care reprezintă contravaloarea (neefectuată a) acestei munci.
 • prima instanță - instanță în compentența căreia este judecarea unui proces pentru prima dată.
 • privilegiu - drept conferit de lege unui creditor de a fi preferat celorlalți creditori, chiar ipotecari, în virtutea calității creanței sale.
 • probă - confirmare a unui adevăr, dovedire; dovadă, semn, mărturie în sprijinul cuiva sau a ceva.
 • probă cu martori - susținere prin martori a unei afirmații în fața instanțelor de judecată.
 • procedură acuzatorială - procedură judiciară în cadrul căreia rolul administrării probelor revine exclusiv părților, judecătorul rămânând pasiv.
 • proces - acțiune în justiție făcută pentru soluționarea unui diferend între două părți care sunt în litigiu sau pentru constatarea și sancționarea încălcării legilor statului; acțiune judecătorească; totalitatea actelor, documentelor adunate în vederea acestei acțiuni.
  • proces verbal - document în care este notat pe scurt conținutul discuțiilor desfășurate și a hotărârilor adoptate la o adunare sau ședință ori prin care se consemnează o constatare, un acord etc.
  • proces penal - acțiune în justiție pornită împotriva unui infractor cu scopul de a obține pedepsirea lui potrivit legilor în vigoare; sinonim: acțiune penală.
 • procuror:
- membru al procuraturii, care supraveghează justa aplicare a legilor și care reprezintă interesele statului într-un proces;
- magistrat atașat pe lângă o instanță judecătorească și având rolul de acuzator public.
 • profesie - ocupație, îndeletnicire cu caracter permanent, pe care o exercită cineva în baza unei calificări corespunzătoare; complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva; meserie.
 • proprietate - stăpânire deplină asupra unui bun; bun material stăpânit, mai ales pământ (agricol) sau imobil, în baza unui drept recunoscut.
 • proprietate intelectuală - drepturile referitoare la: opere literare, artistice și științifice; interpretări ale artiștilor interpreți și execuții ale artiștilor executanți, fonograme și emisiuni ale radiodifuziunii; invenții în toate domeniile activității umane, descoperiri științifice.
 • proprietate literară (sau artistică) - drept de care se bucură un autor de a dispune după voie de operele sale literare sau artistice, putându-le edita, reproduce etc.
 • proprietate privată - proprietate care aparține persoanelor fizice, persoanelor juridice, statului sau unităților administrativ-teritoriale, fiind formate de obicei din orice bunuri, cu excepția celor aflate exclusiv în proprietate publică, și asupra cărora titularul sau proprietarul exercită posesia, folosința și dispoziția în interes propriu, însă în limitele determinate de lege.
 • proprietate publică - proprietate care aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale, fiind formată din bunuri care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R[modificare | modificare sursă]

 • reconvențiune - vezi cerere reconvențională.
 • recurs - cale de atac prin care se cere unei instanțe superioare să verifice legalitatea și temeinicia unei hotărâri judecătorești nedefinitive, în vederea anulării sau modificării ei.
  • recurs în anulare - cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești irevocabile, în materie civilă, respectiv a hotărârilor definitive, în materie penală, exercitabilă de procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiției, la Curtea Supremă de Justiție.
 • regim celular - regim special în închisori, care constă în izolarea deținuților în celule individuale.
 • registru de stare civilă - condică în care sunt trecute acte de stare civilă privitoare la naștere, căsătorie, deces etc.
 • revocare:
- desfacere unilaterală a unui act prin manifestarea de voință a persoanei care l-a făcut;
- anulare a unui act juridic în cazurile prevăzute de lege;
- act prin care organul de stat competent hotărăște încetarea calității sale de membru într-un organ ales.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S[modificare | modificare sursă]

 • sabotajinfracțiune care constă în împiedicarea bunului mers al unei activități, în special frânarea desfășurării normale a unui proces de producție.
 • salariat – persoană fizică ce încheie un contract de muncă individual cu o persoană fizică sau juridică și se obligă să presteze munca în schimbul unui salariu.
 • sancțiune – măsură de constrângere prevăzută de legea penală în cazul adoptării unui comportament prohibit prin norma juridică penală.
  • sancțiune aflictivăsancțiune care reprezintă întotdeauna o suferință pentru cel căruia îi este aplicată.
  • sancțiune civilă – vezi sancțiune reparatorie.
  • sancțiune coercitivăsancțiune de drept penal care conduce la o privare sau restrângere de bunuri (viață, libertate, avere etc.).
  • sancțiune completivă – vezi sancțiune supletivă.
  • sancțiune formalăsancțiune care se referă la încălcarea regulilor procedurale (vezi și nulitate procesuală).
  • sancțiune penală - pedeapsă prevăzută de Codul penal.
  • sancțiune preventivăsancțiune care se aplică pentru a preveni săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală prin înlăturarea unei stări de pericol (vezi și măsuri de siguranță).
  • sancțiune reparatoriesancțiune care constă în repararea pagubei rezultând din infracțiune, fie în natură, fie prin plata unei despăgubiri (sinonim: sancțiune civilă).
  • sancțiune represivăsancțiune penală care se aplică în vederea reprimării unei fapte penale.
  • sancțiune supletivăsancțiune care se aplică fie în completarea pedepsei, fie atunci când pedeapsa nu se poate aplica; de exemplu, măsurile de siguranță sunt sancțiuni supletive (sinonim: sancțiune completivă).
 • sechestru asigurător - sechestru ordonat de justiție pentru garantarea intereselor și a drepturilor părților împricinate.
 • semnătură în alb - semnătură pusă pe un act înainte de a fi completat și verificat.
 • servicii sociale - măsuri în cadrul ajutorului social prin care administrația publică acordă sprijin celor care prin resurse proprii nu-și pot asigura venitul necesar existenței.
 • servitute - drept în temeiul căruia proprietarul unui lucru imobil (fond dominant) se poate prevala, împotriva proprietarului unui alt lucru imobil (fond aservit), de anumite sarcini care grevează acest lucru (vezi și drept de servitute).
 • soț - bărbat care participă în căsătoria sau uniunea civilă.
 • soție - partenerul de sex feminin într-o căsătorie sau uniune civilă.
 • statut - act sau ansamblu de dispoziții cu caracter oficial, prin care se reglementează scopul, structura și modul de funcționare al unei organizații, societăți pe acțiuni, asociații etc.; prin generalizare, lege, regulament.
  • statut personal - totalitatea legilor care se aplică cetățenilor unui stat.
  • statut real - totalitatea legilor care se aplică bunurilor aflate pe teritoriul unui stat.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ș[modificare | modificare sursă]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T[modificare | modificare sursă]

- traducere făcută cu asentimentul autorului și aprobată de acesta;
- traducere (de acte, documente oficiale) a cărei conformitate cu originalul este recunoscută de instituțiile statului.
- organ de jurisdicție care rezolvă litigiile dintre persoanele fizice sau dintre acestea și persoanele juridice, precum și unele recursuri (extraordinare);
- complet care judecă o cauză, un proces.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V[modificare | modificare sursă]

 • viciu de formă - nerespectare a unei dispoziții de procedură care atrage anularea unui act sau a unei hotărâri judecătorești.
 • vinovăție - faptul de a fi vinovat; faptă comisă de cel vinovat; vezi și inocență.
 • viol - infracțiune care constă în fapta unei persoane de a avea raport sexual cu altă persoană prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra sau a-și exprima voința.
 • violență:
- faptul de a întrebuința forța brutală; constrângere, violentare; siluire; încălcare a ordinii legale;
- orice constrângere a liberei voințe; încălcare a ordinii legale.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Z[modificare | modificare sursă]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Ministerul administrației și internelor - Glosar de termeni din domeniul ordinii și siguranței publice, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-008-6; ISBN (13) 978-973-745-008-1

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în domeniul public.